#WeGotMarried on September 12th // REPORTAŻ ŚLUBNY 2020 //

Podróże

       Emocje towarzyszące temu … totalnie zaskakującemu swoim biegiem wydarzeń … popołudniu, opuszczały mnie powoli niczym niespiesznie chylące się ku linii horyzontu słońce nad Portofino. Ten liguryjski region dla wielu kojarzący się głównie z wystawnymi jachtami ponadprzeciętnie zamożnych ludzi świata biznesu / kultury / sztuki, zacumowanymi w skromnych rozmiarów porcie, na zawsze będzie zajmować w moim sercu wyjątkowe miejsce. Nie jedynie ze względu na espresso, które okazało się być najbardziej aromatycznym i zarazem najdroższym, jakie piłam w życiu. To właśnie na skarpie górującej nad Portofino oświadczył mi się mój (już) obecny mąż. Nie zdążyłam zachwycić się blaskiem kamienia osadzonego w obręczy pierścionka zaręczynowego czy cudownym narzeczeńskim stanem, a już docierały do mnie rady dotyczące organizacji ceremonii zaślubin oraz przyjęcia weselnego, o które … zgadłyście … nie prosiłam! Wiem, że kierowane w naszą stronę myśli i słowa bazowały na doświadczeniu owych osób. Bez cienia wątpliwości mogę przyznać, że były szczere i płynące z dobrego wnętrza. W moich oczach jawiły się jednak jako odzwierciedlenie niezrealizowanych marzeń i planów tych jednostek, a daleko im było do wizji wyjątkowego dnia w naszym stylu. Na co dzień dokładamy starań, aby związek opierał się na drobnych, ale pięknych gestach. Dbamy o siebie, pielęgnujemy uczucie i nie zapominamy o drugiej połówce nawet podczas pełnych trudów dni, tygodni czy miesięcy życia codziennego. Jeśli każdego dnia żyjemy w zgodzie z „własnym ja” i staramy się przeżyć życie najpełniej jak tylko się da to dlaczego w tym cudownym dla nas dniu mielibyśmy z tego podejścia rezygnować? Jaki argument jest w stanie nas przekonać do tego, aby wizja innych ustawiona została na piedestale, a nasza schowana do podziemia? Jeśli Wasze upodobania odbiegają od tradycyjnie przyjętych schematów i wiecie, że w ramach i konwenansach będziecie się dusić, w mojej ocenie żaden. To Wasz dzień i powinien przebiegać w ten sposób, aby przy jego późniejszej retrospekcji uśmiech nie schodził Wam z ust. Bliscy Wam ludzie, jeśli żywią prawdziwe i niczym niewarunkowane uczucia, będą cieszyć się Waszym szczęściem, a nie rozliczać z „atrakcji”, których nie doświadczyli na przyjęciu, a przyjęte są za stały element tradycyjnych wesel. Ty i Twój partner / ka jesteście pomysłodawcami, organizatorami, koordynatorami, a także sponsorami tego dnia. Macie prawo, aby zorganizować go po swojemu. Niech nie kiełkuje w Was uczucie zakłopotania, a podekscytowania tym, jak emocjonujący przed Wami dzień! Z perspektywy czasu, szalenie cieszymy się z podjęcia decyzji, które pozwoliły nam na uzyskanie efektu uwiecznionego w poniższych kadrach.

„Uwielbiam odwiedzać nowe miejsca, spotykać inspirujących ludzi, szukać ciekawych historii, dobrego światła i czystych kadrów.  Za pomocą zdjęć tworzę opowieść o ludziach i ich miłości, przeplataną obrazami detali oraz miejsc, a zdjęcia układam tak, aby opowiadały spójną historię.”

To był absolutnie najpiękniejszy i najbardziej wyjątkowy dzień w naszym życiu, a zdjęcia oddają wszystkie towarzyszące nam emocje. Zapraszam do zgłębienia pięknych ujęć, które skrywa nasz reportaż ślubny autorstwa @agatagrzadzielska.


        The emotions accompanying this … full of totally unexpected course of events … afternoon, left me slowly like the sun over Portofino is leaning towards the horizon. This Ligurian region, for many people associated mainly with the sumptuous yachts of above-average wealthy people from the world of business / culture / art, moored in a modest port, will forever occupy a special place in my heart. Not only because of the espresso, which turned out to be the most aromatic and the most expensive I have ever drunk in my entire life. It was on the slope above Portofino that my (already) current husband proposed to me. I didn’t have time to admire the glow of the stone embedded in the engagement ring or the wonderful state of engagement, and I have already received advice on the organization of the wedding ceremony and wedding reception, for which … you guessed it … I did not ask! I know that the thoughts and words directed towards us were based on the experience of these people. Without a shadow of a doubt, I can admit that they were sincere and flowing from a good heart. In my eyes, however, they appeared as a reflection of the unfulfilled dreams and plans of these units, and they were far from a vision of a special day in our style. Every day we make an effort to ensure that the relationship is based on small but amazing gestures. We take care of ourselves, we nurture our feelings and we do not forget about the other half, even during hard days, weeks or months of everyday life. If we live in harmony with our „self” every day and we try to live our life as fully as possible, why should we give up this approach on this wonderful day for us? What argument can convince us to set the vision of others on a pedestal and ours hidden underground? If your taste differs from traditionally accepted patterns and you know that within the framework and conventions you will suffocate, in my opinion none. This is your day and it should be proceed in such a way that during its later retrospection, your smile doesn’t  leave your mouth. People who are close to you, if they have true and unconditional feelings, will enjoy your happiness, and will not be held accountable for „attractions” that they did not experience at the party, but are considered a permanent element of traditional wedding. You and your partner are the originators, organizers, coordinators and sponsors of this day. You have the right to organize it your way. Don’t let the feeling of embarrassment sprout in you, but excitement about what an amazing day is ahead boof you! In retrospect, we are extremely pleased with the decisions that allowed us to achieve the effect captured in the following photos.

„I love visiting new places, meeting inspiring people, looking for interesting stories, good light and clear frames. Using photos, I create a story about people and their love, interspersed with images of details and places, and I arrange the photos so that they tell a coherent story.”

It was absolutely the most beautiful and special day in our live, and the photos reflect all the emotions that accompany us. I invite you to explore the beautiful shots hidden in our wedding report by @agatagrzadzielska.

agata-grzadzielska-BS-1

       Budynek zrewitalizowanej gorzelni wybudowanej pod koniec XIXw., zwrócił naszą uwagę, kiedy wracaliśmy z jednego ze spotkań w tym dniu (XII / 2019), odbytych w okolicy Nakła nad Notecią. Jego nowoczesna forma oparta na tradycyjnym planie starej gorzelni, stanowi prawdziwą perłę (kiełkującego na przełomie XIX i XXw.) stylu industrialnego. Przestrzeń w każdym wymiarze. Brak podziałów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, a także ich imponująca wysokość. Totalna surowość. Przepastne przeszklenia. Kamień w połączeniu z drewnem i stalowymi konstrukcjami. Bez wątpienia to cechy naszego wymarzonego wnętrza, które nie pozwoliły obok obiektu Hotel i Restauracja Gorzelnia *** przejechać nam obojętnie. Uznaliśmy, iż obiekt dysponujący salą niską (część jadalniana) oraz wysoką (część taneczna), doskonale wpisze się w ideę weselnego przyjęcia zorganizowanego dla 40 – 50 osób. Na bazę hotelową składa się 14 pokojów sklasyfikowanych jako „standard” oraz „standard plus”, a także szalenie przestronny apartament (skrywający m.in. saunę) dla nowożeńców. Bez względu na standard pokoje urządzone są w sposób minimalistyczny, ale gustowny i nowoczesny.

Na wyróżnienie zasługuje nie tylko otoczenie obiektu czy jego wnętrze, ale rzecz jasna kuchnia i serwowane przez nią dania. Wiedzieliśmy, że na potrzeby naszego wesela, wyjdziemy poza ramy tradycyjnego menu i skomponujemy własne, które będzie serwowane dla każdego uczestnika przyjęcia z osobna. Szef kuchni, pomimo swojego młodego wieku, okazał się być absolutnym mistrzem, a każdy kolejny kęs zamówionego dania jedynie nas w tym upewniał.

Bez chwili zawahania postanowiliśmy zapytać o dostępność terminów na IX / 2020 i ku naszemu zadowoleniu wybór dat był nieograniczony. Nasz wybór padł na 12 / IX / 2020r, gdyż w tym terminie możliwa do zarezerwowania była także wybrana przez nas świątynia – Kościół Matki Boskiej Bolesnej.


        The building of the revitalized distillery built at the end of the 19th century caught our attention when we were returning from one of the meetings on that day (XII / 2019), held in the vicinity of Naklo. Its modern form, based on the traditional plan of an old distillery, is a real pearl of the industrial style sprouting at the turn of the 19th and 20th centuries. Space in every dimension. There are no divisions between individual rooms, as well as their height is impressive. Total severity. Cavernous glazing. Stone combined with wood and steel structures. Undoubtedly, these are the features of our dream interior, which did not allow us to pass by the Hotel i Restauracja Gorzelnia ***We decided that the facility with a low room (dining room) and high room (dance hall) will perfectly fit in with the idea of a wedding party organized for 40-50 people. The hotel base consists of 14 rooms classified as „standard” and „standard plus”, as well as an extremely spacious apartment (including a sauna) for newlyweds. Regardless of the standard, the rooms are minimalist, but tasteful and modern.

Not only the surroundings of the facility or its interior deserves a distinction, but of course the kitchen and the menu it serves. We knew that for the purposes of our wedding, we would go beyond the traditional menu and compose our own, which will be served for each guest separately. The chef, despite his young age, turned out to be an absolute master, and each subsequent bite of the ordered dish only reassured us in this.

Without hesitation, we decided to ask about the availability of dates for IX / 2020 and to our satisfaction, the choice of dates was unlimited. Our choice was 12 / IX / 2020, cause on this date it was also possible to book the temple chosen by us.

agata-grzadzielska-BS-21

agata-grzadzielska-BS-9

agata-grzadzielska-BS-13

agata-grzadzielska-BS-16

agata-grzadzielska-BS-18

       Pod koniec pierwszego kwartału bieżącego roku (III / 2020) doszliśmy do wniosku, że nadszedł najwyższy czas, aby zainteresować się wyborem usługodawców w zakresie oprawy muzycznej wydarzenia, fotografii, videofilmowania, a także dekoracji wnętrz czy papeterii okolicznościowej. Jedynie garstka osób wiedziała o naszych planach dotyczących wrześniowej ceremonii. Każda z nich wykonywała jednak tożsamy ruch – pukała się w głowę, kiedy zgodnie przyznawaliśmy w marcu, tj. na pół roku przez ślubem, że na tego typu decyzje „mamy jeszcze czas”! Nie wiedzieli jednak, że wyselekcjonowanie wąskiej grupy usługodawców, na których można polegać bezgranicznie, powierzyliśmy @sara.sznajder_weddings „zakochanej w ślubach bez pamięci” koordynatorce z siedmioletnim doświadczeniem. Sara Sznajder Weddings & Events to człowiek instytucja. Certyfikowany konsultant ślubny, z wykształcenia PR’owiec. Zapewnia pewność, spokój i komfort. Pewność, bowiem zajmie się wszystkim, co niezbędne, aby doskonale zorganizować ceremonię zaślubin oraz przyjęcie weselne, których wspomnienie na zawsze zostanie z nami. Spokój, tak potrzebny w tym emocjonującym, lecz często chaotycznym czasie. Komfort, że pod względem organizacyjnym i logistycznym nie dopatrzymy się żadnej luki. Pani Sara koordynuje miesiące, tygodnie i dni poprzedzające uroczystość, ale również obecna jest w Waszym dniu, aby czuwać nad przebiegiem ceremonii i przyjęcia. W tym dniu żadna przypadłość negatywnie Was nie zaskoczy. Jeśli się pojawi – zostanie po cichu rozwiązana, a ani Wy, ani Wasi goście nie będą mieli pojęcia o jej wystąpieniu. Człowiek skarb!

Niekwestionowaną zasługą @sara.sznajder_weddings był dobór usługodawców w pełni wpisujących się w nasze oczekiwania ↓↓↓


       At the end of the first quarter of this year (III / 2020), we came to the conclusion that it is highest time to become interested in the selection of service providers in the field of music for the event, photography, video filming, as well as interior decoration or occasional stationery. Only a handful of people knew about our plans for the September ceremony. Each of them, however, made the same movement – knocked on the head when we agreed in March, so six months before the wedding, that we „still have time” for such decisions! They did not know, however, that we entrusted @sara.sznajder_weddings to a coordinator with seven years of experience in selecting a narrow group of service providers who can be relied on. Sara Sznajder Weddings & Events is a human institution. Certified wedding consultant, PR specialist. It provides confidence, peace and comfort. Certainty, because it will take care of everything necessary to perfectly organize the wedding ceremony and wedding reception, the memory of which will stay with us forever. Peace state of mind, so necessary in this exciting but often chaotic time. Comfort that we will not find any gaps in terms of organization and logistics. Mrs. Sarah coordinates the months, weeks and days leading up to the ceremony, but is also present on your day to watch over the ceremony and reception. On this day, no illness will surprise you negatively. If it appears – it will be quietly dissolved, and neither you nor your guests will have a clue about its occurrence. Treasure man!

The unquestionable merit of @sara.sznajder_weddings was the selection of service providers fully meeting our expectations ↓↓↓

 • @agapisze – calligraphy of wedding stationery
 • @agatagrzadzielska – photography
 • @cukierniasowa – wedding cake
 • @kartalia_zaproszenia – stationery
 • @panowieodmuzyki – musical setting of the event
 • @pracownia_slodka_fanaberia – sweet buffet
 • @studio.dekora – interior decorations
 • @wojwit.pl – videography

agata-grzadzielska-BS-49

agata-grzadzielska-BS-76

agata-grzadzielska-BS-54

agata-grzadzielska-BS-74

agata-grzadzielska-BS-47

agata-grzadzielska-BS-77

agata-grzadzielska-BS-44

       Wraz z końcem drugiego kwartału bieżącego roku (VI / 2020) dopięliśmy temat umów z usługodawcami z zakresu #art / #church / #culture / #place. Przyszła pora na strefę #beauty / #fashion / #jewellery! Z tą ostatnią uporaliśmy się w mgnieniu oka, bowiem doskonale wiedzieliśmy, że swoje kroki skierujemy do zlokalizowanego w Berlinie domu handlowego KaDeWe, w którym swój butik ma marka @tiffanyandco. Obrączki wykonane z różowego złota. Klasyczne w swej formie, z nutą niesztampowości. Decyzja o wyborze zapadła w kilkanaście minut.

W niewiele dłuższym przedziale czasowym zapadła decyzja o zamówieniu sukienki (III / 2020) podczas pierwszej wizyty w butiku @madonnasuknieslubne. Napisałam sukienki? Miałam namyśli sukienek … gdyż były jak się domyślacie dwie! Absolutnie nie było to moją intencją. Po kilku chwilach i kilkunastu przymierzonych egzemplarzach stało się natomiast jasne, że w przypadku mojej figury, wybór modelu z ukazującym dekolt przodem daje zdecydowanie zbyt roznegliżowany look, abym mogła w nim uczestniczyć w kościelnej ceremonii. Mój wybór padł na zachwycającą, aczkolwiek w mojej ocenie dość skromną kreację „Penelopa” marki Famosa w klasycznej bieli, a także koronkową, opinającą sylwetkę propozycję „Bonita” marki Rara Avis w odcieniu beżu. Do pierwszej z nich dobrałam szpilki Jimmy Choo „Romy” w odcieniu silver / gold / rose gold, do drugiej zaś wycięte sandałki Gianvito Rossi „PCV Trimmed Leather Sandals” w odcieniu nude. Wspólny mianownik obu par? Wysokość obcasa – 11cm. Nie komentujcie, nie komentujcie proszę. Zamiłowania do niebotycznie wysokich szpilek nie można wyleczyć. Dodam tylko nieśmiało, iż obie pary sprawdziły się genialnie i nie zamieniłabym ich na żaden inny model!

My congrats! Dotrwałyście do strefy #beauty! Na kilka tygodni przed ślubem byłam przekonana, że wszystkim co związane z przygotowaniami do ślubu zajmę się sama. Będę zdrowo się odżywiać, codziennie biegać, wykonywać treningi z obciążeniem, medytować w celu uspokojenia ducha, korzystać z zabiegów na ciało mających na celu jego wygładzenie i wysmuklenie, a także tych dedykowanych pięlęgnacji cery, aby była ona gładka i nawilżona. Na dwa miesiące przed ślubem uległam wypadkowi w pracy i nabawiłam się przepukliny kręgosłupa. Na dalszy tor zeszło dbanie o aspekt wizualny, a na piedestale stanął ten zdrowotny. Powrót do pełni sił okazał się w mojej ocenie mozolny, choć w oczach mojego fizjoterapeuty moja determinacja i wola poprawy stanu kręgosłupa – godna tytułu mistrza świata. Dzięki codziennej rehabilitacji byłam w stanie nie tylko założyć na swój ślub szpilki, ale i zatańczyć z mężem pierwszy taniec obfitujący w piruety i podnoszenia. Dosłownie na chwilę przed ślubem odnalazłam także dwie cudowne kobiety, z których pierwsza zaczarowała w tym dniu moje włosy, druga zaś wykonała cudowny makijaż. ↓↓↓

 • Julita właścicielka salonu @poprostusalon wyprowadziła mnie z błędu, w którym tkwiłam przez długie 30 lat! Towarzyszące mi przekonanie o tym, iż moje włosy nie trzymają formy, a nadanie im skrętu, który trwać będzie przed długie godziny jest niemożliwe – obaliła w kilkadziesiąt minut. Moja fryzura w tym wyjątkowym dniu prezentowała się obłędnie, a ja czułam się tak, że milion $ może ze wstydu schować się w ciemny kąt i nie wychodzić do świtu dnia kolejnego. Julita wykorzystała swoje doświadczenie i umiejętności i wykorzystała je w walce z moimi cienkimi, wiecznie pozbawionymi objętości i ciężkimi puklami. Efekt? Oceńcie same!
 • Olga z profilu @mejkapistka to pierwsza #beautyguru, spod pędzla której wyszłam jako nowa, lepsza wersja siebie. Nie „manekin” z toną produktów nagromadzonych na skórze, któremu do tak naturalności daleko, że najbardziej czuły GPS świata miałby problemy z doprowadzeniem do celu. Nie wersja „au naturel”, która cudownie mogłaby prezentować się na żywo, ale już na kadrach z aparatu straciłaby swe wysokie oceny. Olga to profesjonalistka i perfekcjonistka w każdym calu, a przy tym tak cudowna kobieta, że chciałoby się ją jeszcze na godzinkę zatrzymać na kolejną kawę. Jej praca została wykonana tak doskonale, że nie mam jednego, choć maleńkiego zastrzeżenia, a makijaż w nienaruszonym stanie trwał do godziny 5.00 dnia kolejnego. Podczas przyjęcia weselnego nie poprawiałam go ani razu. Po godzinie 22, kiedy udałam się do apartamentu w celu przebrania sukienki gładkiej na koronkową – zerknęłam w lustro i moim oczom ukazał się perfekcyjny look. Do jego wykonania Olga użyła poniższych produktów:

  Fenty Beauty, podkład Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation (odcień 180)

  L’oreal, korektor Infallible More Than Concealer (odcień 324)

  Dior, puder sypki Nude Air

  Benefit, bronzer Hoola

  Benefit, róż Sugarbomb

  Becca, rozświetlacz Shimerring Skin Perfector Pressed Highlighter (odcień Opal)

  L’oreal, paleta rozświetlaczy La Vie En Glow (odcień 01 Sundust & 02 Blazing Gold)

  Anastasia Beverly Hills, kredka do brwi Brow Wiz (odcień Blonde) & żel do brwi Dipbrow Gel (odcień Blonde)

  GlamShop, paleta cieni do powiek Neutralna

  Too Faced, paleta cieni do powiek Born This Way The Natural Nudes

  Banana Beauty, matowa pomadka w płynie Liquid Lipstick (odcień Tan-Tastic)

 • Niezastąpiona p. Ania z salonu @beautyclinic.bydgoszcz jak zawsze wykonała perfekcyjny manicure żelowy, bazą którego był żel ukraińskiej marki Komilfo, a warstwą wierzchnią delikatnie mleczna baza marki Indigo. To moja zdecydowanie ulubiona opcja niezależnie od okazji, z myślą o której dokonujemy stylizacji paznokci, zatem wybór mój być tylko jeden!

        At the end of the second quarter of this year (VI / 2020), we have completed the topic of agreements with service providers in the field of #art / #church / #culture / #place. It’s time for the #beauty / #fashion / #jewellery zone! We dealt with the latter in the blink of an eye, because we knew perfectly well that we would direct our steps to the KaDeWe department store in Berlin, where the @tiffanyandco brand has its boutique. Wedding rings made of rose gold. Classic in form, with a hint of non-standard. The decision to choose was made in several minutes.

In a slightly longer period of time, the decision was made to order a dress (III / 2020) during the first visit to the @madonnasuknieslubne boutique. I wrote the dresses? I was thinking of dresses … because there were two, as you can guess! It was absolutely not my intention. After a few moments and several tried-on copies, it became clear that in the case of my figure, the choice of a model with a cleavage at the front gives a look that is far too undressed for me to participate in a church ceremony. My choice fell on the delightful, but in my opinion quite modest, creation of „Penelopa” by Famosa in classic white, as well as the lace, body-fitting „Bonita” by Rara Avis in a shade of beige. For the first one I chose Jimmy Choo „Romy” heels in a shade of silver / gold / rose gold, and for the second one I chose Gianvito Rossi „PCV Trimmed Leather Sandals” in a nude shade. Common denominator of both pairs? Heel height – 11cm. Don’t comment, please don’t comment. The passion for sky-high heels can’t be cured. I will just shyly add that both pairs proved to be brilliant and I would not exchange them for any other model!

My congrats! You made it to the #beauty zone! A few weeks before the wedding, I was convinced that I would take care of everything related to wedding preparations. I will eat healthy food, run daily, do weight training, meditate to calm the spirit, use body treatments aimed at smoothing and slimming the body, as well as those dedicated to skin care to keep it smooth and moisturized. Two months before my wedding, I had an accident at work and developed a spinal hernia. Taking care of the visual aspect moved to the further track, and the health one stood on the pedestal. In my opinion, the return to full strength turned out to be arduous, although in the eyes of my physiotherapist my determination and the will to improve the condition of the spine – worthy of the world title. Thanks to daily rehabilitation, I was able not only to wear high heels for my wedding, but also to dance with my husband the first dance full of pirouettes and lifting. Literally just before the wedding, I also found two wonderful women, the first of whom enchanted my hair that day, while the second did a wonderful makeup. ↓↓↓

 • Julita, the owner of @poprostusalon led me out of the mistake in which I was stuck for 30 years! The accompanying belief that my hair doesn’t keep its shape and that it is impossible to give it a twist that will last long hours is impossible – she refuted in several dozen minutes. My hairstyle on this special day looked insane, and I felt that a million dollars might hide in a dark corner out of shame and not leave until the next day dawn. Julita used her experience and skills and put them to the fight against my thin, perpetually volumetric and heavy curls. Effect? Judge by yourself!

 • Olga from the profile @mejkapistka is the first #beautyguru, from under the brush I came out as a new, better version of myself. Not a „dummy” with a ton of products piled up on the skin, which is so natural that the world’s most sensitive GPS would have trouble getting to its destination. Not the „au naturel” version, which could wonderfully present itself live, but in camera frames would lose its high marks. Olga is a professional and perfectionist in every way, and at the same time such a wonderful woman that you would like to keep her for another hour for another coffee. Her work was done so perfectly that I do not have one, albeit a tiny, objection, and the intact makeup lasted until 5.00 the next day. During the wedding party, I didn’t correct it even once! After 10 p.m., when I went to the apartment to change the smooth dress to the lace one – I looked in the mirror and the perfect look appeared. To make it, Olga used the following products:

  Fenty Beauty, Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation (shade 180)

  L’oreal, Infallible More Than Concealer (shade 324)

  Dior, Nude Air loose powder Benefit

  Benefit, bronzer Hoola

  Benefit, blush Sugarbomb

  Becca, Shimerring Skin Perfector Pressed Highlighter (shade Opal)

  L’oreal, the palette of La Vie En Glow highlighters (shade 01 Sundust & 02 Blazing Gold)

  Anastasia Beverly Hills, Brow Wiz eyebrow pencil (shade Blonde) & Dipbrow Gel (shade Blonde)

  GlamShop, The Neutral eyeshadow palette

  Too Faced, Born This Way The Natural Nudes eyeshadow palette

  Banana Beauty, Liquid Lipstick Matte Lipstick (shade Tan-Tastic)

 • Irreplaceable Mrs. Ann from @beautyclinic.bydgoszcz, as always, made a perfect gel manicure, the base of which was the ukrainian brand Komilfo gel, and the top layer was a delicately milky base of the Indigo brand. This is definitely my fave option regardless of the occasion for which we style the nails, so my choice could be only one!

agata-grzadzielska-BS-156

agata-grzadzielska-BS-160

agata-grzadzielska-BS-148

agata-grzadzielska-BS-172

agata-grzadzielska-BS-161

agata-grzadzielska-BS-184

agata-grzadzielska-BS-225

agata-grzadzielska-BS-276

agata-grzadzielska-BS-289

agata-grzadzielska-BS-278

agata-grzadzielska-BS-310

agata-grzadzielska-BS-318

agata-grzadzielska-BS-317

agata-grzadzielska-BS-319

agata-grzadzielska-BS-323

agata-grzadzielska-BS-337

agata-grzadzielska-BS-359

agata-grzadzielska-BS-370

agata-grzadzielska-BS-379

agata-grzadzielska-BS-384

agata-grzadzielska-BS-386

agata-grzadzielska-BS-353

agata-grzadzielska-BS-343

agata-grzadzielska-BS-347

agata-grzadzielska-BS-344

agata-grzadzielska-BS-399

agata-grzadzielska-BS-475

agata-grzadzielska-BS-476

agata-grzadzielska-BS-409

agata-grzadzielska-BS-418

agata-grzadzielska-BS-413

agata-grzadzielska-BS-420

agata-grzadzielska-BS-422

agata-grzadzielska-BS-423

agata-grzadzielska-BS-433

agata-grzadzielska-BS-450

agata-grzadzielska-BS-439

agata-grzadzielska-BS-442

agata-grzadzielska-BS-445

agata-grzadzielska-BS-543

agata-grzadzielska-BS-539

agata-grzadzielska-BS-541

Z całego serca dziękujemy wszystkim naszym wyjątkowym gościom, których obecność sprawiła, że ten dzień był absolutnie magiczny i na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Dziękujemy także usługodawcom, za sprawą których oprawa artystyczna / filmowa / fotograficzna / gastronomiczna / kulturalna / muzyczna była na najwyższym poziomie.

Cieszymy się, że byliście z nami!

Basia & Szymon

12 / IX / 2020


From the bottom of our hearts we would love to thank all our special guests, whose presence made this day absolutely magical and will remain in our memory forever!

We would also like to thank the service providers, thanks to which the artistic / film / photographic / gastronomic / cultural / music setting was at the highest level.

We are glad that you were with us!

Barbara & Simon

12 / IX / 2020

agata-grzadzielska-BS-558

There are no comments, add yours