POCZTÓWKA ZNAD JEZIORA BLED // POSTCARD FROM LAKE BLED //

Podróże

Niemal wszystkie z obieranych w minionych latach destynacji, spotykały się z nieskrywanym zainteresowaniem. Każda z osób, z którą dzieliłam się swoją wizją cudownego wakacyjnego wyjazdu, z aprobatą w głosie i rozmarzonym wzrokiem, dawała niejako potwierdzenie, że obierany kierunek wydaje się być niezwykle interesującym. Tegoroczny wyjazd, planowany jak zwykle z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, generował jednak zgoła odmienne emocje. Dzieląc się z rozmówcami rozmaitymi smaczkami dotyczącymi kraju, a także miejsca docelowego, do którego się wybieram, rozbudzałam ich wyobraźnię. Mówiąc, iż jego lokalizacja sprawia, że dojazd z PL zajmuje nie więcej niż kilkanaście godzin, generuje mniej kosztów aniżeli wyjazd typu last-minute, dostarcza niesamowitych doznań na każdej płaszczyźnie, bowiem styczności z zapierającymi dech w piersiach cudami natury, zróżnicowanymi krajobrazami, kulturą kształtowaną na przestrzeni wieków, odmienną, ale jakże wybitną kuchnią czy mnogością sklepów czołowych projektantów skonfrontowaną z przyulicznymi bazarami pełnymi rękodzieła, obserwowałam rosnące z sekundy na sekundę zainteresowanie. Typom nie było końca. Oscylowały one jednak wokół topowych instagramowych lokalizacji. Zatem francuskie wybrzeże Côte d’Azur, włoskie Positano czy tak chętnie odwiedzana grecka wyspa Mýkonos, plasowały się na szczycie listy. Podniecenie opadało jednak równie szybko jak było wygenerowane, kiedy tylko z moich ust padały trzy krótkie słowa, tj. ? Lake Bled, Slovenia ♥︎.

Ten niespełna 2mln kraj, jest jednym z najzamożniejszych oraz najbardziej rozwiniętych, pod względem gospodarczym, państwem bloku Europy Środkowo-Wschodniej.  Podobnie jak PL, z dniem 1.05.2004r. Słowenia stała się członkiem UE, a 1.01.2007r.  także członkiem strefy €. Ze względu na jej lokalizację, tj. usytuowanie u podnóża Alp Julijskich, powietrze kształtowane jest przez dwie, zgoła odmienne strefy klimatyczne. Na północnym zachodzie dominuje klimat alpejski, z umiarkowanymi temperaturami i obfitymi opadami, zaś wschodnia część kraju to typowy klimat kontynentalny, gdzie upalne lato jest czynnikiem determinującym napływ milionów turystów w skali roku. Czas na QUIZ! Który z krajów europejskich, wiosną nęci rozwkitającymi drzewami owocowymi w dolinach i wznoszącymi się nad nimi ośnieżonymi szczytami alpejskimi, latem skupia pasjonatów muzyki na największym w regionie Międzynarodowym Letnim Festiwalu, jesienią zaprasza do konsumpcji słynnego na całym globie wina i pysznych kasztanów, a zimą zapewnia warunki do uprawiania wszystkich sportów zimowych świata? SŁOWENIA! ♥︎

Wyśmienitym potwierdzeniem tego, jak wyjątkowy jest to kraj, jest z pewnością Wasze zainteresowanie przygotowanych w ramach wyjazdu relacji w formie InstaStories. W ciągu zaledwie siedmiu dniu, filmy zostały wyświetlone ponad 2 650 000 razy, a Waszym cudownym i jakże przychylnym komentarzom nie było końca! Taki odbiór to dla mnie najcudowniejszy prezent, jaki tylko mogę sobie wymarzyć, a zarażanie Was pasją do poznawania uroków świata – najwspanialszym uczuciem, dlatego jeszcze raz DZIĘKUJĘ! ♥︎♥︎♥︎

Gotowe na retrospekcję wydarzeń i POCZTÓWKĘ ZNAD JEZIORA BLED? 2 walizki, ponad 2,5 tysiąca przemierzonych kilometrów, 4 zaliczone kraje, 2 nowe europejskie stolice z listy „do odwiedzenia”, 9 cudownych dni, ogrom dań na bazie owoców morza, sporo opróżnionych kieliszków Aperol Spritz, milion zapadających w pamięć momentów. Bez dwóch zdań, wyjątkowy wyjazd za nami! Wyjątkowy jak okolica Jeziora Bled, do zapoznania której Was zapraszam. Bled, z alpejskim jeziorem, słynnym wzgórzem zamkowym, malutką wysepką na jego wodach to najwspanialsza turystyczna wizytówka Słowenii! 

✤✤✤

Almost all of the destinations selected in recent years have met with unprecedented interest. Each of the people with whom I shared my vision of a wonderful holiday trip, with approval in the voice and dreamy eyes, gave some confirmation that the chosen direction seems to be extremely interesting. This year’s trip, planned as usual with several months in advance, generated quite different emotions. By sharing with the interlocutors various flavors concerning the country, as well as the destination to which I choose, I awakened their imagination. Saying that its location makes access from PL takes no more than a dozen or so hours, it generates less costs than a last-minute trip, it provides an amazing experience on every level, because it is in contact with breathtaking miracles of nature, varied landscapes, shaped culture over the centuries, a different, but very outstanding cuisine or a multitude of stores of leading designers confronted with street-wear bazaars full of handicrafts, I watched the interest growing every second. The types were endless. However, they oscillated around the top instagram locations. Thus, the French coast of Côte d’Azur, the Italian city of Positano or the so-visited Greek island Mýkonos, placed at the top of the list. Unfortunately, the excitement dropped as quickly as it was generated, when only three short words were spoken from my lips, i.e. ? Lake Bled, Slovenia ♥ ︎.

This less than 2 million country is one of the wealthiest and most developed countries in the Central and Eastern European bloc. Like PL, on 1.05.2004. Slovenia became a member of the EU, and 1 January 2007. also a member of the € zone. Due to its location, i.e. the location at the foot of the Julian Alps, the air is shaped by two completely different climatic zones. In the northwest, the alpine climate dominates with moderate temperatures and heavy rainfall, while the eastern part of the country is a typical continental climate where hot summer is a factor determining the influx of millions of tourists throughout the every year. Time for a QUIZ! Which of the European countries, spring lures with blossoming fruit trees in the valleys and snow-capped alpine peaks above them, in summer gathers music enthusiasts on the largest International Summer Festival of the region, invites autumn to the consumption of the world famous wine and delicious chestnuts, and in winter provides conditions for practicing all winter sports in the world? SLOVENIA! ♥ ︎

An excellent confirmation of how unique this country is is certainly your interest in the relations in the form of InstaStories as part of the trip. In just seven days, the stories were shown over 2 650 000 times, and your wonderful and very positive comments were endless! Such a reception is for me the most wonderful gift that I can only dream of, and infecting you with a passion to explore the charms of the world – the greatest feeling, that’s why I THANK YOU once again! ♥♥♥ 

Ready for the retrospection of events and the POSTCARD FROM LAKE BLED? 2 suitcases, more than 2 500 kilometers traveled, 4 counted countries, 2 new European capitals from the list „to visit”, 9 wonderful days, a huge range of seafood dishes, a lot of emptied glasses of Aperol Spritz, a million memorable moments. Without a doubt, an exceptional trip is behind us! Unique as the area of Lake Bled, to see which I invite you to! Bled, with an alpine lake, the famous castle hill, a tiny island in its waters is the greatest tourist business card of Slovenia!

RIKLI BALANCE HOTEL an amazing 4 star hotel for a weekly stay

W sobotnie popołudnie (tj. 16.06.2018), po fantastycznej dobie spędzonej na kosztowaniu stolicy Austrii, dotarliśmy do 4* RIKLI BALANCE HOTEL, zlokalizowanego przy Cankarjeva Cesta 4 (4260 Bled, Słowenia). Bezsprzecznie stanowi on wyśmienitą, a przy tym (o dziwo!) korzystną pod względem ceny, bazę noclegową. W osądzie, iż jest on miejscem doskonałym w każdej z ocenianych kategorii, Wy jako moje obserwatorki byłyście zgodne. Wątpliwość budziła jedynie cena, a raczej rozbuchane wyobrażenie o jej poziomie. „15tys. jak nic!” / „cuuudowne miejsce, ale cena z pewnością przygniata!” / „zaczynam grać w totka!marzę o takim urlopie!”. Podobnym komentarzom nie było końca! A co Wy na to, że rezerwując miejsce z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem za tydzień spędzony we wspaniałym RIKLI BALANCE zapłaciliśmy 1000€/2 osoby? Jak teraz kształtują się Wasze plany? Mogę się domyślać! ♥ 5 aktywności i 5 miejsc, które proponuję zaliczyć?

✤✤✤

On Saturday afternoon (16/06/2018), after a fantastic time spent in the capital of Austria, we arrived to the 4 * RIKLI BALANCE HOTEL, located at Cankarjeva Cesta 4 (4260 Bled, Slovenia). Undoubtedly, it is an excellent, and at the same time (surprisingly!) not that expensive accommodation in terms of price. In the judgment that it is a perfect place in each of the categories assessed, you as my followers were in agreement. Only the price, or rather a flustered image of its level, raised doubts. „15k like nothing!” / „amazing place, but the price certainly overwhelmed!” / „I’m starting to gamble! I dream about such a vacation!”. Similar comments were everywhere! And what do you say that by booking a place several months in advance for a week spent in the wonderful RIKLI BALANCE we paid 1000€/2 people? How are your plans shaped now? I can guess! ♥ 5 activities and 5 places, which I suggest to do / to see?

BLED CASTLE one of the oldest castles in Slovenia

„BLED CASTLE one of the oldest castles in Slovenia”. Górujący na skale, podarowany (1011r.) przez cesarza Henryka II, zamek, to jedna z najstarszych tego typu budowli w kraju. Przez niemal 800 lat stanowił siedzibę biskupów z Brixen, którzy wedle swego uznania nim zarządzali. Pierwotnie był on budowlą w typowo romańskim stylu , która w XV wieku została znacznie rozbudowana oraz wzmocniona basztami i murami. Ostateczną formę uzyskał jednak  po przeprowadzonej w XVIII wieku przebudowie. Dziś zamek pełni stricte muzealną rolę (11€), dzięki której zapoznać się można z historią samego obiektu, a także okolic regionu. Dostać się do niego można wejściem zlokalizowanym bezpośrednio przy plaży (drogowskaz Grad) i wiedzie stromą, wąską ścieżką, przy której mnogości schodów zdążą się Wam wypracować pośladki niczym ze skały! Aktywność ta zajmie kilkanaście minut, ale rozpościerający się ze szczytu wzgórza widok sprawi, że słowa do jego opisania staną się zbędne. Takiej panoramy, turkusu krystalicznie czystej wody, a także poczucia integralności z naturą nie było mi dane doświadczyć w żadnym innym miejscu na globie. 

✤✤✤

BLED CASTLE, so towering on the rock, donated (1011) by Emperor Henry II, the castle, is one of the oldest buildings of this type in the country. For nearly 800 years, it was the seat of the bishops of Brixen, who, at their discretion, managed it. Originally, it was a building in a typically Romanesque style, which in the 15th century was considerably expanded and strengthened with towers and walls. It obtained the final form after the reconstruction carried out in the 18th century. Today, the castle plays a strictly museum role (11€), thanks to which we can learn about the history of the object itself, as well as the surrounding region. You can get to it by the entrance located directly on the beach (Grad signpost) and leads along a steep, narrow path, where you will be able to work out the butt as if it is made from a rock! This activity will take several minutes, but the view stretching from the top of the hill will make the words to describe it unnecessary. Such a panorama, turquoise of crystal clear water, as well as a sense of integrity with nature has not been given to me anywhere else on the globe till that date.

VINTGAR GORGE experience the most intact nature of Bled

„VINTGAR GORGE experience the most intact nature of Bled”. Oddalony o 4km na północny zachód wąwóz Vintgar (4€) to absolutnie najciekawsza atrakcja przyrodnicza okolicy Jeziora Bled. Turystyczna ścieżka prowadzona mostami oraz galeriami, której zwieńczeniem jest trzynastometrowy wodospad Šum zapewnia totalnie obezwładniające wrażenie jedności z naturą. Malownicze usytuowanie wąwozu, bowiem w osadzenie go w ramach Triglavskiego Parku Narodowego, bliskość i szum rzeki Radovna płynącej w dolinie, a także wszechogarniająca zieleń drzew sprawia, że godzinny spacer przygotowanymi kładkami i mostami jest wyjątkowym przeżyciem. 

✤✤✤

„VINTGAR GORGE experience the most intact nature of Bled”. The Vintgar gorge (4€), located 4 km northwest from Lake Bled, is absolutely the most interesting natural attraction of the region. A tourist path led by bridges and galleries, the culmination of which is the 13-meter waterfall Šum provides a totally overpowering impression of being one with nature. The picturesque location of the ravine, because it is located within the Triglav National Park, the proximity and noise of the Radovna River flowing in the valley, as well as the all-encompassing green of trees makes an hour walk prepared by footbridges and bridges a unique experience.

OJSTRICA VIEWPOINT the most Instagrammable place in Europe

„OJSTRICA VIEWPOINT the most Instagrammable place in Europe”. Nie tylko z opisanego przed momentem wzgórza BLED CASTLE rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama regionu. Najsłynniejszym punktem widokowym jest natomiast zlokalizowany na wysokości 611 metrów n.p.m. punkt widokowy OJSTRICA z najsłynniejszą ławeczką kontynentu, które zostały okrzyknięte mianem najbardziej Instagramowego miejsca w Europie ♥. Aby treści publikowane przez twórców serwisu instagram.com były uznawane za absolutnie wyjątkowe bazą zdjęcia powinno miejsce, które o każdej porze dnia i nocy jest magiczne, a to właśnie takowe jest! 

✤✤✤

„OJSTRICA VIEWPOINT the most Instagrammable place in Europe”. Not only the BLED CASTLE hill described just above stretches over the breathtaking panorama of the region. The most famous  viewpoint is located at 611 meters above sea level. OJSTRICA VIEWPOINT with the most famous bench of the continent, which was hailed as the most Instagram place in Europe ♥. In order for the content published by the creators of instagram.com to be considered an absolutely unique there is need to be a base of photos, there should be a place that is magical at all times of the day and night, and that’s what it is!

LJUBLJANA the capital in which life flows with the tempo set for centuries

„LJUBLJANA the capital in which life flows with the tempo set for centuries”. Lublana to stolica niezwykła z każdej ze stron, na którą na nią zerkamy. Stolica, w której skupia się życie polityczne kraju, miasto, które od wieków żyje własnym, ustalonym tempem. Historia miasta sięga I wieku p.n.e., kiedy to to władający tym obszarem Rzymianie założyli malutką osadę handlową o nazwie Iulia Emona. Stąd stolica Słowenii świadomie odwołuje się do swoich rzymskich korzeni. Z tego powodu, wybitny słoweński architekt Jože Plečnik dokonał twórczej rekonstrukcji rzymskich murów, tworząc tym samym mit europejskiej metropolii opartej na antycznej kulturze miejskiej. 

Centrum miasta sprawia wrażenie ściśniętego na niezwykle niewielkim obszarze, bowiem z jednej strony ogarniczone jest przez wzgórze zamkowe na zachodzie, z drugiej zaś Tivolski vrh na wschodzie. Glówna ulica (Slovenska cesta) dzieli, choć w nieformalny sposób, centrum na dwie części. Na wschód od niej rozciąga się Stare Miasto przecięte korytem zielonej rzeki Ljubljanicy. Opływa ona od zachodu wzgórze zamkowe. Druga część miasta, rozciągająca się aż do parku Tivoli ma zdecydowanie bardziej wielkomiejski charakter. Przestronne, szerokie ulice, wysoka zabudowa. To tutaj zlokalizowane są najważniejsze budynki miasta, tj. budynek parlamentu, liczne ambasady, teatry, muzea czy gmach opery. 

W starej części, góruje nad miastem, odrestaurowany po groźnym trzęsieniu ziemii (1511r.) Lublański zamek. Dzieje średniowiecznego zamku sięgają IX wieku, a do początku XVII wieku służył jako siedziba cesarskich namiestników Krainy, później został przeobrażony w więzienie. Przeprowadzona w minionym stuleciu modernizacja, niestety doprowadziła do zatarcia autentyczności budynku. W części zrekonstruowanych pomieszczeń otwarto natomiast Wirtualne Muzeum (3€), którego odwiedzenie gorąco polecam! Dawka wiedzy, historii, nowych technologii, a do tego cudowna panorama miasta. 

✤✤✤

„LJUBLJANA the capital in which life flows with the rate set for centuries”. Ljubljana is an unusual capital from every side we look at. The capital in which the political life of the country is focused, a city that has lived its own, fixed pace for centuries. The history of the city dates back to the first century BC, when the Romans ruling this area established a tiny trade settlement called Iulia Emona. Thus, the capital of Slovenia consciously refers to its Roman roots. For this reason, the outstanding Slovenian architect Jože Plečnik has made a creative reconstruction of the Roman walls, thus creating the myth of a European metropolis based on ancient urban culture.

The city center gives the impression of being compressed on an extremely small area, because on the one hand it is covered by the castle hill in the west, and on the other – Tivolski vrh in the east. The main street (Slovenska cesta) divides, in an informal way, the center into two parts. To the east of it stretches the Old Town, cut through the bed of the green Ljubljanica River. It flows from the west of the castle hill. The other part of the city, stretching to the Tivoli Park, is definitely more metropolitan. Spacious, wide streets, high buildings. It is here that the most important buildings of the city are located, i.e. the parliament building, numerous embassies, theaters, museums and the opera house.

In the old part, it dominates the city, restored after a dangerous earthquake (1511) the LJUBLJANA CASTLE. The history of the medieval castle dates back to the ninth century, and until the beginning of the 17th century it served as the seat of the imperial governors and was later transformed into a prison. Modernization carried out in the last century, unfortunately, led to a blurring of the building’s authenticity. In some of the reconstructed rooms, the Virtual Museum was opened (3€), which I highly recommend visiting! A dose of knowledge, history, new technologies and a wonderful panorama of the city.

LAKE BLED ISLAND the most beautifully located temple in Slovenia

„LAKE BLED ISLAND the most beautifully located temple in Slovenia”. Kościół Wniebowzięcia NMP na Blejskim Otoku to zdecydowanie najpiękniej usytuowana świątynia w Słowenii. Jedyną opcją dostania się na wyspę i zgłębienia historii tego miejsca, jest wynajęcie mniejszej łodzi (12€/w przypadku łodzi 3os.) bądź bardziej pokaźnych rozmiarów gondoli (14€/osobę) z (zazwyczaj!) przystojnym gondolierem. Przeprawa z nabrzeża trwa ok 20minut i jest niesamowicie odprężająca. Minusem tegoż rozwiązania jest jedynie krótki czas przewidziany na zwiedzanie świątyni, gdyż jest to jedynie pół godziny. Prawdą jest jednak, że o ile nie wykazujecie ogromnego zacięcia historycznego – czas dłuższy niż 30 minut nie okaże się być niezbędnym. Świątynia sama w sobie zdecydowanie godna odwiedzenia, a także zgłębienia skrywanej przez nią historii. Świątynia została wzniesiona na miejscu dawnego kręgu pogańskiego. Miejsce oddawania czci bogini Živy, zastąpił kościół poświęcony Maryi, w chwilę po tym, kiedy poganie zostali zmuszeni do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. 

? Ps. Wieczorową porą zaprezentowałam Wam mój pomysł na dostanie się na wyspę. Fakt, iż niezgodny był on z obowiązującym prawem, mógł wiązać się więc z nałożeniem na mnie niemałej kary finansowej (nawet 500€!), ze względu na wyłączenie znacznego obszaru jeziora z ruchu osób / kajaków / łodzi. Niemniej w myśl zasady „no risk – no fun!” zdecydowałam się na dopłynięcie do wysepki po godz. 20.00 i z pewnością w mojej pamięci będzie to stanowić jeden z ciekawszych momentów wyjazdu. Pamiętajcie jednak, że mimo iż zazwyczaj faktycznie warto brać ze mnie przykład (skromniacha, wiem!) to w tym przypadku zdecydowałam się na ten krok mając pewność iż: 1) ruch łodzi po godz. 20.00 jest kategorycznie zakazany, a zakaz jest egzekwowany / 2) jestem doskonałym pływakiem / 3) na brzegu znajduje się osoba, która w razie konieczności byłaby w stanie przyjść mi z pomocą. 

✤✤✤

„LAKE BLED ISLAND the most beautifully located temple in Slovenia”. Church of the Assumption of the Virgin Mary on the Blejski Otok is by far the most beautifully located temple in Slovenia. The only option to get to the island and explore the history of this place is to rent a smaller boat (12€/for a 3-person boat) or a more-large gondola (14€/person) with (usually!) a handsome gondolier. The crossing from the wharf takes about 20 minutes and is incredibly relaxing. The downside of this solution is only the short time allowed for visiting the temple, because it is only half an hour. However, it is true that unless you show a huge historical jam – a time longer than 30 minutes will not prove to be indispensable. The temple itself is definitely worth visiting, as well as exploring the history that is hidden by it. The temple was erected on the site of the former pagan circle. The place where the goddess Živa was worshiped, replaced the church dedicated to Mary, just after the pagans were forced to accept the Christian faith.

? Ps. In the evening, I presented you my idea of getting to the island. The fact that it was inconsistent with the law in force, could therefore impose on me a considerable financial penalty (even 500€!), due to the exclusion of a significant area of the lake from the movement of people / kayaks / boats. Nevertheless, according to the principle „no risk – no fun!” I decided to swim to the island after 8pm and certainly in my memory it will be one of the most interesting moments of the trip. Remember, however, that although it is usually worth taking an example from me (modesty, I know!) then in this case I decided to take this step with the certainty that: 1) boat traffic after 8pm 0 is categorically prohibited, and prohibition is enforced / 2) I am a great swimmer / 3) there is a person on the shore who would be able to help me if necessary.

Photo from air perspective, Bled lake with island, slovenia, europe

Teoretycznie, w tym sezonie to dla mnie już koniec wakacyjnych podbojów. Zaplanowałam jednak kilka krótkich, bowiem weekendowych wyjazdów ♥︎. Na najbliższy z nich wybieram się już pod koniec miesiąca! Dlatego też gorąco zachęcam do dodania mojego profilu na Instagramie do obserwowanych i podglądania moich poczynań na #InstaStories.

Moją wakacyjną historię nad Jeziorem Bled już znacie, a jakie są Wasze plany urlopowe?

Koniecznie dajcie mi o nich znać w swoich komentarzach!

♥︎

POST NIE JEST SPONSOROWANY.

✤✤✤

Theoretically, this season is already the end of my holiday conquests. However, I planned some short, because the weekend trips ♥ ︎. On the nearest of them I’m going at the end of the month! That is why I strongly encourage you to add my Instagram profile to my watched bucket and watched #InstStories.

My summer history at Lake Bled is already known, and what are your vacation plans?

Be sure to tell me about them in your comments!

♥︎

POST IS NOT SPONSORED.

There are no comments, add yours