Relacja z eventu // DOUGLAS BEAUTY PREMIERE // ♥︎

DOUGLAS, Uroda

Wykonywana praca, bez względu na jej charakter, nierozerwalnie łączy się z szeregiem obowiązków, ale i przywilejów. Mianem prawdziwych szczęściarzy mogą zaś określić się Ci, których droga zawodowa jest przedłużeniem życiowej pasji i niesie za sobą masę pozytywnych doznań. A ja? Absolutnie odnajduję się w powyższej grupie! Praca na wykreowanych przez siebie zasadach, pozbawiona ograniczeń, za to dająca ogrom możliwości rozwoju, od zawsze należała do sfery moich marzeń. Należała, bowiem obecnie cieszę się nią na co dzień. Prowadzenie bloga ukazało mi nowe horyzonty, a jego tematyka rozdzielona na segment urodowy, modowy oraz podróżniczy pozwoliła na jednoczesny rozwój na wielu płaszczyznach. Jednak niewątpliwie najbardziej cennym z uzyskanych przywilejów są relacje. Relacje na przestrzeni lat budowane, umacniane, nierzadko poddawane próbom. Relacje z Wami, drogimi memu sercu czytelniczkami, a tak naprawdę bliskimi koleżankami. Łączące nas stosunki są dla mnie wartością nadrzędną, dlatego też do otrzymywanych ze środowiska propozycji, także tych dotyczących ewentualnych współprac, podchodzę w sposób bardzo selektywny. Nie udaję się na kompromis, kiedy mowa o wyznawanych wartościach, tj. jak szczerość czy lojalność i zawsze dążę do tego, aby dana współpraca łączyła się z korzyścią dla stron umowy, ale i odbiorców przygotowanych przeze mnie, w ramach kampanii reklamowych, treści. Kiedy więc dotarła do mnie propozycja od marki Douglas, kierującej się zbieżnymi wartościami , z moich ust padło tylko jedno pytanie // a mianowicie „kiedy?” //. Współpraca przy projekcie DOUGLAS BEAUTY PREMIERE, a więc wielkim otwarciu Perfumerii Douglas w CH Wroclavia we Wrocławiu, w głównej mierze opierać się miała na wcieleniu się w rolę Gościa Specjalnego. Dzięki owemu angażowi, razem z team’em makijażystów Douglas, miałam przyczynić się do metamorfozy, której pierwszym etapem miało być wykonanie bezpłatnego, 15minutowego makijażu, okraszonego rozmową, a zwieńczonego wspólnym zdjęciem. Rozemocjonowana i podekscytowana odliczałam dni do zaplanowanego wydarzenia, a przyznane przez Was serduszka (3500♥︎!) oraz zamieszczone na moim profilu @callmeblondieee_pl komentarze sprawiły, iż jeszcze bardziej nie mogłam się go doczekać!

✤✤✤

The job, regardless of its nature, is inextricably linked to a number of duties, but also to privileges. The real lucky ones can be defined as those whose professional career is an extension of their life’s passion and carries a lot of positive experiences. And I? I am absolutely in the above group! Working on the rules I created, without limitations, but giving a lot of development opportunities, has always belonged to the sphere of my dreams. Belonged (in the past), because I am now enjoying it every day. Blogging has shown me new horizons, and its theme split into the beauty, fashion and travel segment has allowed for simultaneous development on many levels. Undoubtedly, the most valuable of these privileges is the relationship. Relationships have been built, strengthened and often tested. Relations with you, my dear readers, and really close friends. The relationships that we have with us are of paramount importance, and I am approaching them in a very selective manner, which is why I have received proposals from the environment, including those concerning possible co-operation. I do not compromise when it comes to honesty or loyalty, and I always strive for the cooperation to benefit the parties and the recipients I have prepared as part of advertising campaigns. So when I got to the Douglas brand proposal, with convergent values, there was only one question in my mouth // namely „when?” //. The co-operation on the DOUGLAS BEAUTY PREMIERE project, the grand opening of Douglas  Perfumery in Wroclavia mall in Wroclaw, was mainly based on the role of the Special Guest. Thanks to this work, along with the team of makeup artists Douglas, I was supposed to contribute to the metamorphosis, the first stage of which was to make a free 15 minute make-up, talked about and crowned with a common photo. I was extremly excited and counting down the days but the number of given hearts (3500 ♥ ︎!) and posted comments on my profile @callmeblondieee made me so that I could not wait!

#DouglasBeautyPremiere 01

#DouglasBeautyPremiere 02

#DouglasBeautyPremiere 03

#DouglasBeautyPremiere 04

#DouglasBeautyPremiere 05

#DouglasBeautyPremiere 06

#DouglasBeautyPremiere 07

#DouglasBeautyPremiere 08

#DouglasBeautyPremiere 09

#DouglasBeautyPremiere 010

#DouglasBeautyPremiere 011

W środowe (18.10) południe, po dotarciu pod wskazany adres (Wrocław, ul. Sucha 1) moim oczom ukazała się ultranowoczesna bryła budynku CH Wroclavia. Przeszklone dachy i iluminowane elewacje skonfrontowane z zielenią w formie całorocznego ogrodu. Absolutnie moje klimaty! Wroclavia to lifestyle’owe centrum handlowe, położone w samym sercu miasta, które już w dniu otwarcia przyciągnęło tłumy. Przecierając się przez nie, dotarłam do celu, jakim była (zlokalizowana na poziomie 0) Perfumeria Douglas. Nie sposób było przejść obok niej obojętnie! Rozłożony czerwony dywan oraz ogromne skupiska złotych balonów zapraszały do środka. Przy fantastycznie wyeksponowanych regałach oraz stand’ach flagowych marek z asortymentu Perfumerii Douglas, tj. Chanel, Clarins, Estée Lauder, Guerlain, Lancôme czy NYX, gromadzili się klienci z różnych kategorii wiekowych. Na pierwszych 500 z nich czekała przy kasie niespodzianka, która stanowiła doskonałe dopełnienie poczynionych (z 20% rabatem) zakupów.

✤✤✤

On Wednesday (18.10) afternoon, after reaching the indicated address (Wroclaw, Sucha 1 Street) my eyes appeared an ultramodern building of the Wroclavia mall. Glazed roofs and illuminated facades confronted with greenery in the form of a year-round garden. Absolutely my climates! Wroclaw is a lifestyle shopping center, located in the heart of the city, which on the opening day attracted crowds. By wiping through it, I reached the goal it was (located at level 0) Douglas Perfumery. There was no way to go past it’s indifferently! Striped red carpet and huge clusters of gold balloons invited in. With fantastic display cabinets and stands of flagship brands from Douglas Perfumery range, for example Chanel, Clarins, Estée Lauder, Guerlain, Lancôme and NYX, customers from different age groups are gathering. For the first 500 of them waited at the cash register surprise, which was an excellent complement to the made (with 20% discount) purchases.

#DouglasBeautyPremiere 012

#DouglasBeautyPremiere 013

#DouglasBeautyPremiere 014

#DouglasBeautyPremiere 015.jpg

#DouglasBeautyPremiere 016

Zarówno we wnętrzu perfumerii, jak i przy głównej scenie galerii Wroclavia, pod szyldem #BeautyCorner, organizowane były interaktywne wykłady, angażujące zebranych gości. Byłam niezmiernie zaszczycona, bowiem znalazłam się w gronie przemawiających tego dnia prelegentów. W towarzystwie znamienitych gości w osobie Moniki Mantewki (głównego eksperta ds. pielęgnacji Douglas Polska) oraz Magdaleny Bystrzyckiej (głównej wizażystki i szkoleniowca Douglas Polska), które podzieliły się wiedzą z zakresu wieloetapowej pielęgnacji oraz makijażowych trendów, czułam się nieco onieśmielona. Jednak dzieląc się wiedzą z zakresu teorii blogowania oraz mediów społecznościowych, a także dyskutując z grupą zebranych blogerek o drodze do sukcesu, czułam się wyśmienicie. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń szybko przełamała początkowe lody, dzięki czemu momentalnie poczułyśmy się bardzo swobodnie w swoim towarzystwie i byłyśmy gotowe na wspólne przeżywanie przygotowanych atrakcji.

✤✤✤

Both in the perfumery and the main gallery of the Wroclavia mall, under the banner #BeautyCorner, interactive lectures were organized, involving the gathered guests. I was extremely honored, because I was in the group of speakers that day. In the company of distinguished guests in the person of Monika Mantewka (chief care expert Douglas Poland) and Magdalena Bystrzycka (chief makeup artist and trainer of Douglas Poland), who shared knowledge of multi-stage care and make-up trends, I felt a bit intimidated. However, sharing the knowledge of blogging theories and social media, and also discussing with the group of bloggers about the path to success, I was feeling great. The exchange of experiences and observations quickly bridge the gap, so we immediately felt very relaxed in our company and we were ready to share the experience of prepared attractions.

#DouglasBeautyPremiere 017

#DouglasBeautyPremiere 018

#DouglasBeautyPremiere 019

#DouglasBeautyPremiere 020

#DouglasBeautyPremiere 021

Największą atrakcją DOUGLAS BEAUTY PREMIERE i zarazem czynnikiem generującym największy entuzjazm, były jednak same metamorfozy. Na wszystkich łaknących zmian, przy przygotowanych we wnętrzu perfumerii stanowiskach, czekał sztab specjalistów Douglas. Bezpośrednio przy wejściu głównym zlokalizowane było natomiast moje miejsce pracy, przy którym już przed godziną 15.00 zgromadziły się tłumy. Momentalnie zeszło ze mnie całe towarzyszące wydarzeniu napięcie, a pojawiła się ogromna radość i wdzięczność. Wdzięczność za poświęcony czas, odbytą rozmowę, a przede wszystkim okazaną sympatię ♥︎. Przez długie godziny uśmiech gościł na mej twarzy, a widząc Wasze zadowolenie z wykonanego przeze mnie makijażu produktami z linii Douglas Collection czy udzielonych rad, momentami stawał się jeszcze radośniejszy i pełniejszy. Jest mi niezmiernie miło, iż tak wiele wyniosłyście ze wspólnie spędzonego popołudnia, dając mi tym samym ogromną satysfakcję płynącą z dzielenia się zdobytymi umiejętnościami. Wartością dodaną do przekazanej wiedzy była bezsprzecznie możliwość choć tej kilkuminutowej rozmowy, dzięki której mogłyśmy lepiej się poznać i zawiązać bliższe relacje.

✤✤✤

The biggest attraction of DOUGLAS BEAUTY PREMIERE and the factor that generated the greatest enthusiasm were, however, the same metamorphoses. The staff of Douglas specialists was waiting for all the changes in the interior of the perfumery. Directly at the main entrance was my workplace, where crowds gathered before 15.00. Immediately the whole event was tense, and there was tremendous joy and gratitude. Gratitude for the spent time, the conversation, and above all, the sympathy ♥︎. For long hours the smile was on my face, and seeing your satisfaction with the make-up I made with the Douglas Collection products or advice given, at times became even more joyful and fuller. I am very pleased that you have taken so much out of the afternoon together, giving me so much satisfaction from the sharing of acquired skills. The value added to the knowledge transferred was undoubtedly the possibility of even a few minutes of conversation, thanks to which we could better know and establish closer relations.

#DouglasBeautyPremiere 022

Za tę cudowną możliwość, a także okazane zaufanie chcę serdecznie podziękować team’owi Douglas Polska. Praca w gronie profesjonalistów na zawodowej, a niezwykle ciepłych osób na prywatnej ścieżce, była dla mnie czystą przyjemnością!

Wam moje kochane, z całego serca dziękuję za tak liczne przybycie, poświęcony czas, rozmowę i wspólne zdjęcie. You made my day! ♥︎

O swoich odczuciach koniecznie dajcie mi proszę znać w komentarzach!

♥︎

POST ZREALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z PERFUMERIĄ DOUGLAS.

JEST PRZEZ NIĄ SPONSOROWANY.

✤✤✤

For this wonderful opportunity, as well as the confidence shown, I want to thank the Douglas Polska team. Working with professionals on a career path and extremely warm person on a private path was pure pleasure for me!

You my dear, from bottom of my heart I would love to thank you for such numerous arrival, dedicated time, conversation and a common photo. You made my day! ♥ ︎

Please feel free to let me know in the comments! 

♥ ︎ 

POST is SPONSORED by DOUGLAS.

There are no comments, add yours