// FAROE ISLANDS // Jakie naprawdę są Wyspy Owcze?

Podróże


The world is a book and those who do not travel read only one page.

      Są takie miejsca, których niesamowite piękno nie sposób opisać jest słowami. Choćby starać się ile sił, ile możliwości, i ile chęci w nas drzemie – wymykają się one wszelkim utrwalonym kadrom czy napisanym słowom. To ta sytuacja, kiedy patrząc na dane miejsce zdajesz sobie sprawę z tego, iż nawet najpiękniejszy kadr nie uchwyci tego, co naprawdę Cię zachwyca. To dosłownie moment. Moment, kiedy wieje wiatr a Ty patrzysz na strome zbocza, na których trawy się poruszają ukazując kolory tak niespotykane, że zastanawiasz się dlaczego nie widziałeś ich nigdy wcześniej? Wszechogarniająca cisza. Przestrzeń. Surowość. Prostota. Brak pośpiechu. Brak obowiązków. Brak planu dnia. Pełna harmonia z naturą. Ona jedynie pozwala ukradkiem popatrzeć Ci na to jaka jest, bo to Ty jesteś tutaj gościem, a ona? Ona jest u siebie. Wszędzie gdzie wściubisz swój nos będziesz porażony jej pięknem i będziesz wdzięczny, że możesz go doświadczać. Będziesz wdzięczny, bo są miejsca, które dosłownie odurzają. Takie właśnie są Wyspy Owcze! 


      There are some places whose amazing beauty can not be described with words. Even if we try as much strength, as many possibilities, and as much willingness dormant in us – they elude any well-established frames or written words. This is the situation when looking at a given place you realize that even the most beautiful frame will not capture what really delights you. It’s literally a moment. The moment when the wind blows and you look at the steep slopes where the grasses move, showing colors so unusual that you wonder why you have never seen them before? All-encompassing silence. Space. Severity. Simplicity. No rush. No obligations. No day plan. Full harmony with nature. It only allows you to sneak a glance at what it is like, because you are the guest here, and nature? Nature is at home. Everywhere you nibble your nose, you will be struck by its beauty and be grateful that you can experience it. You’ll be grateful because there are places that literally intoxicate you. This is what the Faroe Islands are like!

Map of Faroe Islands

Ten zlokalizowany na granicy Oceanu Atlantyckiego i Morza Norweskiego archipelag pochodzenia wulkanicznego stanowi terytorium zależne Danii. Wyspy Owcze posiadają jednak własny 33-osobowy parlament (Føroya løgting), działający z niewielkimi przerwami od czasów wikińskich oraz odpowiedzialny przed nim rząd (Landsstýri) tworzony przez premiera i sześciu ministrów. Archipelag ma także dwóch deputowanych w parlamencie duńskim oraz Radzie Nordyckiej. W kompetencji rządu duńskiego leży prowadzenie polityki zagranicznej, obronnej i konstytucyjnej Wysp, aczkolwiek mają one co nieco do powiedzenia także w kwestii międzynarodowej. Dowodem tego może być chociażby odrzucenie w referendum członkostwa w UE.


Situated on the border of the Atlantic Ocean and the Norwegian Sea, this archipelago of volcanic origin is a dependent territory of Denmark. The Faroe Islands, however, have their own 33-member parliament (Føroya løgting), operating with short breaks since the Viking times, and a government responsible to it (Landsstýri) formed by the prime minister and six ministers. The archipelago also has two deputies in the Danish Parliament and the Nordic Council. The Danish government is competent to conduct the foreign, defense and constitutional policy of the Islands, although they have a say in the international issue as well. Proof of this may be, for example, the rejection of EU membership in the referendum.

One of 80 000 sheep of Faroe Islands
One of 80 000 beauties, Faroe Islands
+ JAK? GDZIE? KIEDY? +

+ JAK SIĘ DOSTAĆ? + Wyspy Owcze to destynacja, która może zostać osiągnięta tylko i wyłącznie za pośrednictwem narodowego przewoźnika Atlantic Airways bądź skandynawskich linii SAS Scandinavian Airlines. Najkrótsze i najbardziej korzystne w aspekcie czasowym połączenie to lot na trasie GDAŃSK (PL) – KOPENHAGA (DK) – VÁGAR (FO), które oferowane jest przez obie linie lotnicze. Połączenie to zabiera ~ 6 godzin, na które składa się lot z Gdańska do Kopenhagi (~ 45 min) + czas oczekiwania na lotnisku w Kopenhadze (~ 3 h) + lot z Kopenhagi do Vágar (~ 2 h 15 min). Czas lotu to jedna kwestia, jego cena to druga. Bilety w obie strony / 1 os. to koszt ok 2 000,00 PLN i choć autorzy blogów podróżniczych namiętnie się rozpisują, że bilety często są wyprzedawane nawet za 1/2 tej ceny to powiem Wam tylko tyle … artykuły sprzed kilku lat … to artykuły sprzed kilku lat. Obecnie borykamy się z taką, a nie inną rzeczywistością i trzeba to albo zaakceptować, albo siedzieć w domu. Rzecz jasna zawsze odcinek podróży na trasie Gdańsk – Kopenhaga można odbyć na pokładzie samolotu tanich linii lotniczych Ryanair, spędzić dzień czy dwa w stolicy Danii, a dalej swoją podróż kontynuować na pokładzie linii Atlantic Airways lub SAS. 

Na Wyspy Owcze można się także dostać na pokładzie promu narodowego przewoźnika Smyril Line kursującego z Kopenhagi m.in. do portu w Tórshavn. Podróż trwa jednak ~ 36 godzin i jeśli pytacie mnie o zdanie to serio nikt nie wsadziłby mnie na jego pokład. Promy Smyril Line są naprawdę nowoczesne i komfortowe, ale otwarte morze to absolutnie nie mój klimat. 

Bez względu na wybór środka transportu trzeba pamiętać o tym, iż Wyspy Owcze nie należą do UE oraz strefy Schengen, co równoznaczne jest z tym, że chcąc się tutaj dostać konieczny jest paszport, a korzystając z transmisji danych naliczane są międzynarodowe stawki za roaming. 

++ GDZIE SPAĆ? ++ Nocleg na Wyspach Owczych? Nie jest to ani tania, ani łatwo dostępna przyjemność. Archipelag nie jest stricte nastawiony na turystykę jako gałąź gospodarki, co ma swoje przełożenie w stosunkowo niewielkim jej udziale w strukturze PKB. Obiekty noclegowe, bez względu na cenę (!), nie oferują standardu, do którego przyzwyczajeni jesteśmy na kontynencie. Nie są także dostępne w cenach, które jesteśmy w stanie przełknąć. Jeśli o Skandynawii mówi się, że życie w niej jest dwukrotnie bardziej kosztowne niż w PL, to o Wyspach Owczych można powiedzieć, że ceny są x 4 (!). Jeśli nie chcecie spać w nogach u prywatnego gospodarza i udawać się do wspólnej łazienki usytuowanej w krzakach za domem, to musicie liczyć się z tym, że ceny noclegów w hotelach Was zszokują. Na Wyspach Owczych dostępne są tylko trzy hotele o standardzie  ****, w których jedna noc to koszt nie mniejszy niż 1 000,00 PLN. Nie byłabym jednak sobą, gdybym nie wyszukała dwóch miejsc, w których pobyt był absolutnie wyjątkowy pod kilkoma względami. 

+++ KIEDY JECHAĆ? +++ Wyspy Owcze leżą w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego, wykazującego silne wpływy oceaniczne. Wysoki poziom opadów bez względu na porę roku czy stosunkowo niska temperatura w ujęciu całorocznym nikogo więc dziwić nie powinna. Jeśli napiszę, że średnia temperatura w styczniu wynosi ~ 3℃, a w sierpniu ~ 10℃ … to chyba nie wymaga to już innego komentarza. Zapytacie o opady deszczu? Lepiej nie pytać i się nie stresować. Pada tu mniej więcej 280 dni w skali roku, co oznacza, że kiedy nie przyjedziecie to i tak się załapiecie. Sezon na Wyspach Owczych trwa od połowy maja do połowy września, zaś jego szczyt przypada na lipiec i sierpień. Można się wtedy spodziewać bardziej łagodnej i ciut bardziej przewidywalnej pogody. My początkowo celowaliśmy w połowę sierpnia, natomiast stanęło na przełomie maja / czerwca. Tym sposobem koszt lotów oraz noclegów udało się nam obniżyć aż o 30%. Najtańszych ofert (lotów oraz bazy hotelowej) można spodziewać się właśnie w #5/#6 oraz #9/#10 miesiącu roku i w tym terminie serdecznie Wam wyjazd polecam.


+ HOW TO GET THERE? + Faroe Islands is a destination that can be reached only through the national carrier Atlantic Airways or the Scandinavian airlines SAS Scandinavian Airlines. The shortest and most advantageous in terms of time connection is a flight from GDAŃSK (PL) – COPENHAGEN (DK) – VÁGAR (FO), which is offered by both airlines. This connection takes ~ 6 hours, which consists of a flight from Gdańsk to Copenhagen (~ 45 min) + waiting time at the airport in Copenhagen (~ 3 h) + a flight from Copenhagen to Vágar (~ 2 h 15 min). Flight time is one thing, its price is another. Round-trip tickets / one person it costs about 2 000,00 PLN and although the authors of travel blogs write passionately that tickets are often sold out for up to 1/2 of this price, I will tell you only that … articles from a few years ago … these are articles from a few years ago. Today we are struggling with this and no other reality and you have to either accept it or stay at home. Of course, you can always travel on a journey from Gdańsk to Copenhagen on board a low-cost Ryanair plane, spend a day or two in the capital, and continue your journey on board Atlantic Airways or SAS.

++ WHERE TO SLEEP? ++ Accommodation at the Faroe Islands? It is neither cheap nor easily accessible pleasure. The archipelago is not strictly focused on tourism as a branch of the economy, which translates into its relatively small share in the GDP structure. Accommodation facilities, regardless of the price (!), Do not offer the standard we are used to on the continent. They are also not available at prices that we can swallow. If it is said about Scandinavia that living there is twice as expensive as in Poland, then about the Faroe Islands you can say that the prices are x 4 (!). If you do not want to sleep in the house of a private host and go to the shared bathroom located in the bushes behind the house, you have to take into account that the prices of accommodation in hotels will shock you. There are only three **** standard hotels in the Faroe Islands, where one night costs no less than 1 000,00 PLN. However, I would not be myself if I had not found two places where the stay was absolutely unique in several ways.

+++ WHEN TO GO? +++ The Faroe Islands are situated in a cool temperate zone with strong oceanic influences. The high level of rainfall, regardless of the season or relatively low temperature all year round, should come as no surprise to anyone. If I write that the average temperature in January is ~ 3 ℃, and in August ~ 10 ℃ … it probably does not require another comment. Will you ask about rain? Better not to ask and not to stress. It rains about 280 days per year here, which means that when you don’t come, you’ll get it anyway. The season in the Faroe Islands runs from mid-may to mid-september, with its peak in July and August. Then you can expect milder and slightly more predictable weather. Initially, we aimed at mid-August, but it stopped at the turn of May / June. In this way, we were able to reduce the cost of flights and accommodation by as much as 30%. The cheapest offers (flights and hotel accommodation) can be expected in # 5 / # 6 and # 9 / # 10 of the month of the year and I sincerely recommend you a trip during this period.

#COMETOFAROEISLANDSWITHME!

Faroe Islands X

DZIEŃ I: LOT / WITAMY NA FAROE ISLANDS

      Kilka minut po godzinie 12., po trwającej ~ 6 h podróży na pokładzie linii SAS Scandinavian Airlines (GDAŃSK – KOPENHAGA – VÁGAR), dotarliśmy do zlokalizowanego na wyspie Vágar lotniska – jedynego lotniska Wysp Owczych. Po odebraniu bagaży, udaliśmy się w kierunku wypożyczalni samochodów HERTZ, z której odebraliśmy zamówione z wyprzedzeniem auto. Wyspy Owcze przywitały nas słoneczną aurą, której promienie rozświetlały mijane przez nas autem strome zbocza. Nie mogliśmy oderwać od nich wzroku! Tylu odcieni zieleni nie widzieliśmy w żadnym innym zakątku świata. Od nasyconych żółci, przez jaskrawe limonki, na szarych wręcz zieleniach kończąc. Po prostu coś niesamowitego. Można się rozmarzyć … aczkolwiek nie można tracić czujności na drodze. Ruch co prawda jest znikomy, podobnie jak ilość użytkowników drogi, chyba że mówimy o tych, co zamiast „dzień dobry!” witają się „beee!”. Zważywszy na fakt, iż archipelag zamieszkiwany jest przez ~ 52 tys. osób to liczba owiec może wprawić w osłupienie. Jest ich niemal 2 x więcej niż mieszkańców! Co więcej jest ona ściśle regulowaną zapisami z XIII wieku. Farerzy poszli o krok dalej i stworzyli swoją jednostkę miary bezpośrednio związaną z owcami i tak oto „1 mørk” = powierzchni, która jest w stanie wykarmić 32 owce. Nie pytajcie „po co?” czy „dlaczego?” – sama jestem w szoku. Owce na Wyspach maja status gwiazd, więc żaden kierowca czy piechur nie śmie nawet zwrócić im uwagi kiedy leniwie wylegują się całym stadem na środku drogi. Jak będą miały ochotę to się przesuną, a jak nie to przesuną się później. Też będzie dobrze. Umówmy się, że im to się raczej nigdzie nie spieszy. Nam w zasadzie też się nie spieszyło, no może na obiad do stolicy – Tórshavn, gdyż dość szybko do nas dotarło, że restauracje na Wyspach Owczych rządzą się swoimi prawami. W poniedziałki oraz wtorki knajpy (w znamienitej większości) są zamknięte, gdyż Farerzy odpoczywają po weekendzie. A w pozostałe dni otwarte są od godziny 15, choć nierzadko od 17. Ciekawy temat, jednak nie na teraz. Po zjedzeniu genialnego (lokalnego) łososia w restauracji Angus Steakhouse, która szybko stała się naszą ulubioną, udaliśmy się na spacer po miasteczku Tórshavn (na wyspie Streymoy), a następnie ruszyliśmy w drogę do naszego pierwszego miejsca noclegowego – Cozy Múlafossur Cottage.

Cozy Mulafossur Cottage Gasadalur 2          

Cozy Mulafossur Cottage Gasadalur 3

Cozy Mulafossur Cottage Gasadalur 4

      Po godzinie dojechaliśmy do wyspę Vágar do malutkiej wsi Gásadalur i naszego domku w klasycznym farerskim stylu –  Cozy Múlafossur Cottage. Powiedzieć, że ten niewielkich rozmiarów drewniany domek z dachem wykończonym darnią (dachówką z trawy) jest wyjątkowy to jakby nie powiedzieć nic! „Tjaldurssmáttan”, czyli domek, który wynajęliśmy to jeden z „domków Múlafossur” będący w posiadaniu rodziny Lauritsen. Położony jest przy słynnym wodospadzie we wsi Gásadalur. Jest to prawdziwie magiczne i zaciszne miejsce, bowiem całą wieś zamieszkuje tylko 17 stałych mieszkańców.

Múlafossur Waterall in Gásadalur, Faroe Islands
Múlafossur Waterall in Gásadalur, Faroe Islands

      Schyłkiem pierwszego dnia, korzystając z tego, iż pod koniec maja słońce na archipelagu zachodzi po godzinie 23 (!), postanowiliśmy przespacerować się do słynnego wodospadu Múlafossur, od którego dzieliło nas jedynie dziesięć minut drogi. Lokalizacja wodospadu? Bardziej malownicza już nie mogłaby być! Wąska zatoka wcięta jest w strome klify, wodospad uderza w toń oceanu, a za nim wznosi się krajobraz, którego żaden malarz nie mógłby sobie wyobrazić piękniej. Podziwianie tego niesamowitego cudu natury stanowiło to wymarzone rozpoczęcie naszego wyspiarskiego wyjazdu!


      A few minutes after 12 a.m., after a ~ 6-hour journey on board of SAS Scandinavian Airlines (GDAŃSK – COPENHAGEN – VÁGAR), we reached the airport located on the island of Vágar – the only airport of the Faroe Islands. After picking up the luggage, we went to the HERTZ car rental company, from which we picked up the car we had ordered in advance. The Faroe Islands welcomed us with a sunny aura, the rays of which illuminated the steep slopes we passed by the car. We couldn’t take our eyes off them! We have not seen so many shades of green in any other corner of the world. From saturated yellows, through bright limes, to even gray greens. Just something amazing. You can daydream … but you should not lose your vigilance on the road. The traffic is negligible, as is the number of road users, unless we are talking about those who, instead of „good morning!” say hello to „beee!”. Considering that the archipelago is inhabited by ~ 52 k people, the number of sheep may be astonishing. There are almost 2 x more of them than the inhabitants! What’s more, it is strictly regulated by the provisions of the thirteenth century. The Farers went one step further and created their unit of measurement directly related to sheep, and thus „1 mørk” = an area that could feed 32 sheep. Don’t ask „what for?” or „why?”. I’m in shock myself. Sheep on the Islands have the status of stars. No driver or walker dare to even pay attention to them when they laze lazily with the whole herd in the middle of the road. If they feel like it, they will move, and if not, they will move later. It will be fine too. Let’s agree that they are not in a hurry to do so. We were in fact in no rush, maybe for dinner in the capital – Tórshavn, because we quickly realized that restaurants in the Faroe Islands have their own rules. On Mondays and Tuesdays, the pubs (in the vast majority) are closed, because the Farers rest after the weekend. And on other days they are open from 3pm, but often from 5 p.m. Interesting topic, but not for now. After eating a brilliant (local) salmon at Angus Steakhouse, which quickly became our favorite, we went for a walk around the town of Tórshavn (Streymoy Island), then headed to our first accommodation – Cozy Múlafossur Cottage.

      After an hour we reached the island of Vágar to the tiny village of Gásadalur and our cottage in a classic Faroese style – Cozy Múlafossur Cottage. To say that this small wooden house with a turf roof is unique is like saying nothing! The „Tjaldurssmáttan” or the cottage we rented is one of the „Múlafossur cottages” owned by the Lauritsen family. It is situated by the famous waterfall in the village of Gásadalur. It is a truly magical and secluded place, as the entire village is inhabited by only 17 permanent residents.

       At the end of the first day, taking advantage of the fact that at the end of may the sun sets on the archipelago after 23 (!), we decided to take a walk to the famous Múlafossur waterfall, which was only ten minutes away from us. The location of the waterfall? It couldn’t be more picturesque! A narrow bay is cut into steep cliffs, a waterfall hits the ocean’s depths, and beyond it rises a landscape that no painter could have imagined more beautifully. Admiring this amazing miracle of nature was a perfect start to our island trip!

Drangarnir gate, near Vágar, Faroe Islands
Drangarnir gate, near Vágar, Faroe Islands
DZIEŃ II: TREKKING DO TINDHÓLMUR 

      Po przygotowaniu pysznego śniadania zasiedliśmy do ucztowania. Minionego dnia w jedynym sklepie spożywczym na wyspie Vágar kupiliśmy bowiem lokalne produkty (ekologiczne jajka / wędzonego łososia / śledzie w oleju / świeże warzywa / wyciskany sok z pomarańczy) i dzięki temu śniadanie mieliśmy zagwarantowane z widokiem na osadę Gásadalur, siedząc w jadalni naszego domku „Tjaldurssmáttan”. Po śniadaniu przywdzialiśmy ocieplane legginsy + buty do trekkingu + nieprzemakalne kurtki, a plecaki wypakowaliśmy niezbędnymi na wycieczkę gadżetami i oczywiście batonami BULK®. Pojechaliśmy do portu Sørvágur, z którego rozpoczynaliśmy trekking w kierunku wyspy Tindhólmur. Trasa nie jest długa, gdyż ma tylko 6 km, natomiast średni czas potrzebny na jej przebycie oraz powrót określany jest jako +/- 6 h. Śmiałam się, że za godzinę będziemy już po wycieczce, dopóki moim oczom nie ukazał się początek trasy. Powinnam spodziewać się, że jeśli mój mąż mówi, że będzie to „trekking po dość stromym zboczu” to „hiking” w akompaniamencie mieszanki modlitwy / błagania / szeregu przekleństw będzie tu grany. Trasa sama w sobie była tak malownicza, że zachwycaliśmy się nią godzinami, w przerwach na moje wybuchy, że „nie odkleję się od skały, bo spadnę w przepaść”. Miejsc bardzo niebezpiecznych jest na niej co najmniej kilka. Naprawdę trzeba się skupić na robocie i poświęcić wspinaniu swoją pełną uwagę. Nie jest to z pewnością trasa dla rodziców podróżujących z dziećmi, ani dla osób, które mają lęk wysokości czy lęk przestrzenny. Jeśli macie siłę i odwagę to z pewnością jej pokonanie przyniesie Wam masę spełnienia.  A do tego te widoki! Dwugodzinną drogę w stronę niezamieszkałej mini wyspy Tindhólmur umilały nam owce, które biegały na tych swoich szczupłych nóżkach nic nie robiąc sobie z nachylenia zbocza, a z wody witały się z nami foki. Foki to chyba chciały nam dać do zrozumienia, że zmienia się pogoda i że warto zawrócić ze szlaku i wracać do Vágar. Momentalnie widok na bramę Dranganir (zbiór stosów morskich) i zlokalizowaną za nią wyspę Tindhólmur stał się nieuchwytny. Ogromna szkoda, że nie udało nam się zrobić zdjęcia na ich tle, ale droga sama w sobie była magiczna i taka kojąca! Pomyślicie zapewne, że po powrocie ze szlaku udaliśmy się do Gásadalur i do naszego drewnianego domku. Było zdecydowanie inaczej.

View of the Fossa Waterfall, Faroe Islands
View of the Fossa Waterfall, Faroe Islands

     Popołudniową porą obraliśmy kierunek Streymoy! Wyspa Streymoy jest nie tylko największą powierzchniowo, ale i najdłuższą z wysp archipelagu. Znajduje się w centralnej części Wysp Owczych, między Vágar na zachodzie i Eysturoy na wschodzie, oddzielona od nich kolejno cieśniną Vestmannasund i Sundini. Jak dostaliśmy się z Vágar do Streymoy? Oczywiście (płatnym) tunelem! Odcinek łączący obie wyspy został oddany do użytku w roku 2002 i jak wiele innych tuneli na Wyspach Owczych – zmienił życie mieszkańców. Po dotarciu na Streymoy udaliśmy się na północ wyspy, bo naszym celem było zobaczenie wyjątkowego wodospadu Fossá. Wodospad ten jest jednym z najwyższych wodospadów na Wyspach Owczych, spływa bowiem ponad 140-metrowym strumieniem, który robi ogromne wrażenie. 

Gjógv Cliffs in Eysturoy, Faroe Islands
Gjógv Cliffs in Eysturoy, Faroe Islands
Spectacular fjords near the village of Funningur, Faroe Islands
Spectacular fjords near the village of Funningur, Faroe Islands
Cottage houses in Saksun in Streymoy, Faroe Islands
Cottage houses in Saksun in Streymoy, Faroe Islands
Kirkjubour villagein Streymoy, Faroe Islands
Kirkjubour villagein Streymoy, Faroe Islands

      Ze Streymoy postanowiliśmy udać się na sąsiednią wyspę – Eysturoy. To na niej znajduje się aż 66 szczytów, wraz z najwyższym z nich – mierzącym 882 m n.p.m. Slættaratindur. Wokół góry mieszczą się trzy osady: Eidi, Gjógv i Funningur. Rzecz jasna postanowiliśmy odwiedzić każdą z nich. Najpiękniejszą i najbardziej wyjątkową była dla mnie Gjógv, której okazałe klify – wzniesienia Middagsfjall oraz Sandfelli, rozdzielone są doliną, prowadzącą do osady Funningur. W drodze powrotnej na wyspę Vágar (przez Streymoy) odwiedziliśmy jeszcze malownicze miasteczko Saksun. Udało się nam zrobić kilka genialnych ujęć z drona, które dostępne są na moim profilu na instagramie (@callmeblondieee_pl). Zajechaliśmy także do wsi Kirkjubøur, w której warto poświęcić chwilę, aby zobaczyć XII-wieczny kościół św. Olava oraz Katedrę Magnusa, a także klasyczne farerskie domki z izolacja na dachu w postaci trawy. 

      To bez dwóch zdań był piękny, ale i bardzo męczący dzień. W trudnych warunkach pokonaliśmy ponad 20 km na pieszo oraz 300 km autem. Było jednak warto! Macie ochotę wyjazdowe stories obejrzeć jeszcze raz? Oto mały sneak-peak!

#FAROEISLANDS stories IV

#FAROEISLANDS stories V

#FAROEISLANDS stories VI

#FAROEISLANDS stories VII

#FAROEISLANDS stories VIII


     After preparing a delicious breakfast, we sat down to feast. On the previous day, in the only grocery store on the island of Vágar, we bought local products (organic eggs / smoked salmon / herring in oil / fresh vegetables / squeezed orange juice) and thanks to this we had breakfast with a view of the village of Gásadalur, sitting in the dining room of our house ” Tjaldurssmáttan”. After breakfast, we put on insulated leggings + trekking shoes + waterproof jackets, and we unpacked the backpacks with the gadgets necessary for the trip, and of course BULK® vegan bars. We went to the port of Sørvágur, from which we started our trekking towards the island of Tindhólmur. The route is not long, as it is only 6 km long, while the average time needed to cover it and return it is defined as +/- 6 hours. I was laughing that we would be after the trip in an hour, until I saw the beginning of the route. I should expect that if my husband says it will be „trekking up a fairly steep slope” then „hiking” accompanied by a mixture of prayer / pleading / a series of curses will be played here. The route itself was so picturesque that we admired it for hours, during the breaks for my outbursts, that „I will not detach myself from the rock, because I will fall into the abyss”. There are at least a few very dangerous places there. You really need to focus on your work and give your full attention to climbing. The two-hour journey towards the uninhabited mini-island of Tindhólmur was made pleasant by sheep that ran on their slim legs, doing nothing about the slope of the slope, and seals greeted us from the water. Seals probably wanted to let us know that the weather is changing and that it is worth turning back from the trail and returning to Vágar. Immediately the view of the Dranganir Gate (a collection of sea stacks) and the island of Tindhólmur located behind it became elusive. It’s such a shame we didn’t manage to take a picture of them, but the road itself was magical and so soothing! You will probably think that after returning from the trail we went to Gásadalur and to our wooden house. It was definitely different.

      In the afternoon we headed towards Streymoy! Streymoy Island is not only the largest in area, but also the longest of the islands in the archipelago. It is located in the central part of the Faroe Islands, between Vágar in the west and Eysturoy in the east, separated from them successively by the Vestmannasund and Sundini straits. How did we get from Vágar to Streymoy? Of course using a (paid) tunnel! The section connecting the two islands was opened in 2002 and, like many other tunnels in the Faroe Islands, it changed the lives of the inhabitants. After reaching Streymoy, we went to the north of the island, because our goal was to see the unique Fossá waterfall. This waterfall is one of the highest waterfalls in the Faroe Islands, as it flows down a 140-meter long stream that makes a huge impression.

      We also decided to go to the neighboring island to the Streymoy – Eysturoy. There are as many as 66 peaks on it, including the highest of them – 882 m above sea level called „Slættaratindur”. There are three settlements around the mountain: Eidi, Gjógv and Funningur. Of course, we decided to visit each of them. The most beautiful and unique for me was Gjógv, whose magnificent cliffs – the Middagsfjall and Sandfelli hills, are separated by a valley leading to the Funningur settlement.

      It was a beautiful day without a doubt, but also a very tiring one. In difficult conditions, we covered over 20 km on foot and 300 km by car. It was worth it though!

View of Sørvagsvatn lake above the ocean in Vágar, Faroe Islands
View of Sørvagsvatn lake above the ocean in Vágar, Faroe Islands
DZIEŃ III: TRAELANÍPA / SØRVÁGSVATN / BØSDALAFOSSUR

      W trzecim dniu naszej farerskiej wyprawy postanowiliśmy nie zwalniać tempa i za cel obraliśmy sobie trasę do Trælanípa. Ten charakterystyczny 148-metrowy klif jest jednym z głównych celów podróży dla odwiedzających archipelag Wysp Owczych pasjonatów natury. W języku farerskim „trælanípa” = „ściana niewolników”. Jego niechlubna nazwa nawiązuje do czasów wikingów, kiedy to nieprzydatni w miejscowych gospodarstwach niewolnicy byli spychani z klifu wprost do Atlantyku. Miejsce to, ze względu na swą monumentalność i historię, budzi ogromny respekt. Jest też niezaprzeczalnie piękne. W trasę do klifu Trælanípa wyruszyliśmy pieszym szlakiem (~ 6 km) od Miðvágur (200 DKK / osobę) wzdłuż jeziora Sørvágsvatn, o którym nie sposób nie powiedzieć chociaż kilku słów! To największe jezioro Wysp Owczych funduje nam cudowne złudzenie jakoby słodkie wody jeziora unosiły się nad tonią Oceanu Atlantyckiego. Wypływ znajduje się na południowym krańcu jeziora, skąd jego wody przelewają się pod postacią wodospadu Bøsdalafossur wpadając do Atlantyku. Widok jest po prostu nieziemski! Zresztą zarówno tego dnia, jak i tak naprawdę każdego innego dnia naszego pobytu na archipelagu, łapałam się na tym, iż non stop chciałam Wam pokazywać piękne kadry, bo wyspy te są jednym wielkim punktem widokowym. Natomiast jeszcze większy zachwyt niż same kadry uchwycone aparatem wywołały w nas filmy, które udało się nam nagrać dronem. Wyspy Owcze z tej perspektywy są totalnie urzekające! Podejrzewam, że nie zdziwi Was fakt, że choć sama trasa trekingowa z Miðvágur do Trælanípa (i z powrotem) zabrała nam nie więcej niż 2 godziny to kolejnych kilka spędziliśmy na przygotowywaniu zdjęć i filmów. Był to magiczny, ale i męczący czas, więc popołudniową porą wyruszyliśmy w drogę do stolicy, gdzie znajdowała się nasza kolejna baza noclegowa.

Hilton Garden Inn Faroe Islands II

Hilton Garden Inn Faroe Islands IV

Hilton Garden Inn Faroe Islands III

Hilton Garden Inn Faroe Islands VI

Hilton Garden Inn Faroe Islands V

Hilton Garden Inn Faroe Islands X  

      Zlokalizowany 20 minut spacerem od centrum Tórshavn hotel Hilton Garden Inn Faroe Islands to **** obiekt pod szyldem Hilton Garden Inn™. Obiekt tej klasy powinien zapewniać przestrzeń, dzięki której nawet w podróży odkrywając świat, jednocześnie pozostajesz w kontakcie. Restauracja z obsługą kelnerską, przyrządzane na zamówienie śniadania, lunche i obiadokolacje, wieczorową obsługę pokojową, dobrze zaopatrzony bar, centrum fitness, a także otwarte przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu Centra Biznesowe z darmowym Wi-Fi. Brzmi to wszystko pięknie, jednak rzeczywistość jest taka, że sieć ta to po prostu poprawny hotel dla klientów biznesowych. Cenią oni sobie infrastrukturę, która pomaga im w pracy zdalnej i nadmiernie swym kosztem nie obciąża danego podmiotu gospodarczego. Mimo to uważam, iż Hilton Garden Inn Faroe Islands to najlepsza opcja noclegowa w stolicy. Ze wszystkich hoteli **** na Wyspach Owczych to właśnie ten może poszczycić się najwyższymi ocenami na booking.com (8,8 / 10 jako średnia z 955 opinii). Ponadto na wyróżnienie zasługuje lokalizacja obiektu, design, duża powierzchnia pokoju (co najmniej 24 m2), pyszny i różnorodny bufet śniadaniowy, a także strefa spa&wellness, w której można skorzystać z dostępu do siłowni, sauny oraz jacuzzi. Obsługa klienta za to leży i kwiczy. Prośba o posprzątanie pokoju i wymianę ręczników (po 2 dniach bez wykonywania tych czynności) nie została zrealizowana, bo Pani sprzątająca spieszyła się do domu i powiedziała, że zrobi to kolejnego dnia. Taaa! Jakieś inne minusy? Mocno okrojone menu restauracji hotelowej (4 pozycje przystawek + 4 pozycje dań głównych), z której można korzystać w godzinach popołudniowych i wieczornych. Okrojony z łatwością mógłby się stać się także nasz budżet po zamówieniu kolacji. Dorsz na warzywach z kaparami (ja) oraz wołowina w sosie grzybowym z pieczonymi ziemniaczkami (mój mąż) wraz z drinkiem Aperol Spritz (ja) + Gin&Tonic (mój mąż) oraz karafką niegazowanej wody mineralnej to koszt 645 DKK ~409 PLN. Wspominałam już, że na archipelagu jest drogo? Takie są uroki podróżowania do kraju, do którego 96% płodów rolnych oraz artykułów spożywczych jest importowanych. Niemniej przyznać muszę, że pomimo ceny trudno mieć inne uwagi do serwowanych w restauracji hotelowej dań. Były bardzo smaczne!

#FAROEISLANDS stories XVI


      On the third day of our Faroese expedition, we decided to keep the pace and chose the route to Trælanípa as our goal. This distinctive 148-meter cliff is one of the main destinations for nature lovers visiting the Faroe Islands archipelago. In Faroese „trælanípa” = „wall of slaves”. Its infamous name refers to the times of the Vikings, when slaves, useless in local farms, were pushed from a cliff straight into the Atlantic. This place, due to its monumentality and history, arouses great respect. It is also undeniably beautiful. On the way to the Trælanípa cliff, we took a walking trail (~ 6 km) from Miðvágur (200 DKK) along the Sørvágsvatn lake, about which it is impossible not to say a few words! This largest lake of the Faroe Islands gives us the miraculous illusion that the sweet waters of the lake are floating above the depths of the Atlantic Ocean. The outflow is located at the southern end of the lake, from where its waters overflow in the form of the Bøsdalafossur waterfall into the Atlantic Ocean. The view is just amazing! I found myself constantly wanting to show you beautiful shots, because these islands are one great vantage point. On the other hand, we were even more delighted than the frames captured with the camera, which we managed to record with a drone. From this perspective, the Faroe Islands are totally captivating! Although the trekking route from Miðvágur to Trælanípa (and back) took us no more than 2 hours, we spent the next few hours preparing photos and videos. It was a magical, but also tiring time. In the afternoon we set off on our way to the capital, where our next accommodation base was located.

      Located a 20-minute walk from the center of Tórshavn, the Hilton Garden Inn Faroe Islands hotel is a **** facility under the name of the Hilton Garden Inn ™. A facility of this class should provide a space that allows you to stay connected even while traveling while discovering the world. Restaurant with waiter service. Made-to-order breakfasts, lunches and dinners. Evening room service. Well-stocked bar. Fitness center. 24/7 Business Centers with free Wi-Fi. It all sounds beautiful, but the reality is that this chain is just the right hotel for business clients. They value infrastructure that helps them to work remotely and does not overburden the economic entity at its expense. Nevertheless, I believe that the Hilton Garden Inn Faroe Islands is the best accommodation option in the capital. Of all the **** hotels in the Faroe Islands, this one has the highest ratings on booking.com (8.8 / 10 as an average of 955 reviews). In addition, the location, design, large room area (at least 24 m2), a delicious and varied breakfast buffet, as well as a spa area, where you can use the access to the gym, sauna and jacuzzi, deserve a special mention. Customer service, however, lies and squeals. The request to clean the room and change the towels was not followed. The cleaning lady was rushing home and said she would do it the next day. Yeah! Any other downsides? Heavily reduced menu of the hotel restaurant that can be used in the afternoon and evening hours. Our budget could also be cut short after ordering dinner. Cod on vegetables with capers (me) and beef in mushroom sauce with baked potatoes (my husband) with Aperol Spritz (me) + Gin & Tonic (my husband) and a bottle of still mineral water cost DKK 645 ~ 409 PLN. Did I mention that the archipelago is expensive? These are the charms of traveling to a country where 96% of agricultural produce and foodstuffs are imported. Nevertheless, I must admit that despite the price, it is difficult to have other comments on the dishes served in the hotel restaurant. They were very tasty!

Ferry from Sørvágur to Mykines, Faroe Islands
Ferry from Sørvágur to Mykines, Faroe Islands
DZIEŃ IV: PŁYNIEMY DO MYKINES! 

     Czwartego dnia naszego pobytu na Wyspach Owczych zdecydowaliśmy się popłynąć promem z portu w Sørvágur na wyspę Mykines (120 DKK / osobę). Ta najdalej wysunięta na zachód wyspa archipelagu, zamieszkiwana jest przez 11 (!) stałych mieszkańców skupiających się w osadzie o tej samej nazwie. Mimo swojej maleńkiej powierzchni (~ 10,3 km2) stanowi dom dla setek tysięcy maskonurów. Szacuje się, że na Mykines może być ich nawet 550 tysięcy! Mimo tego, że to dość liczny gatunek to narażony jest na wyginięcie. Obowiązuje zakaz zbliżania się do maskonurów na odległość mniejszą niż 5 metrów. Ptaki to jednak nie jedyna atrakcja wyspy Mykines. Na wyspie są dwie góry, większa Knúkur (560 m n.p.m.) i mniejsza Árnafjall (350 m n.p.m.). Warta uwagi jest również słynna latarnia, do której droga została niestety wyłączona z użytku. Uzasadnienie jest proste – ochrona fauny. Jaka jest prawda? Ścieżka wymaga renowacji, tak aby mogła spełniać swoją funkcję i stanowić bezpieczną przeprawę. Spacer na wyspie zakończyliśmy zatem na wzniesieniu zwanym Rógvukollur i jedynie przez lunetę mogliśmy próbować przyjrzeć się latarni zlokalizowanej na krańcu wyspy. Zważywszy na fakt, iż uzyskanie przepustki na wyspę Mykines wiąże się z niemałą opłatą (250 DKK ~ 158 PLN) to środki potrzebne na renowację ścieżki z pewnością mogłyby zostać wysupłane z budżetu tej małej osady. Zwłaszcza, że z samego portu w Sørvágur na Mykines (na pokładzie promu) dociera w ramach dwóch rejsów (9.00 oraz 10.20) co najmniej 88, a zdarza się, że i 2 x więcej osób w skali dnia. Każda z osób uiszcza opłatę w wysokości 250 DKK, więc myślę, że więcej pisać nie trzeba. Jako, że większość obszarów ziemskich na archipelagu to własność osób prywatnych to pozyskane ze sprzedaży biletów środki (po odprowadzeniu podatku) trafiają bezpośrednio w ich ręce. Jeśli więc zastanawiał Was fakt  jakie są źródła utrzymania Farerczyków to częściowo znacie już odpowiedź. Zamykając temat pieniędzy to muszę dodać, że podziwianie maskonurków w ich środowisku naturalnym warte jest każdych środków. Warto więc popłynąć na wyspę Mykines, trzeba się jednak liczyć z tym, że jedyna możliwość powrotu z niej to ta po godzinie 16. Oznacza to, że w danym dniu niewiele poza samą wyspą uda się zobaczyć, a i sama Mykines nie oferuje wiele. Infrastruktura jest naprawdę marna. Na wyspie działa jedna gospoda oraz jeden bar, w którym serwowane są 3 dania (zupa rybna / kiełbasą z grilla / frytki). Destynacja, którą polecić mogę pasjonatom farerskiej fauny i flory – oni będą ukontentowani! 

Huge colonies of puffins breeding on the cliffs of the Mykines, Faroe Islands
Huge colonies of puffins breeding on the cliffs of the Mykines, Faroe Islands
Two Puffins in Mykines, Faroe Islands
Two Puffins in Mykines, Faroe Islands
Mykines Lighthouse, Faroe Islands
Mykines Lighthouse, Faroe Islands

  On the fourth day of our stay in the Faroe Islands, we decided to take the ferry from the port in Sørvágur to the island of Mykines (120 DKK / person). The westernmost island of the archipelago is inhabited by 11 (!) Permanent residents concentrated in the settlement of the same name. Despite its tiny area (~ 10,3 km2), it is home to hundreds of thousands of puffins. It is estimated that there may be up to 550,000 of them on Mykines! Despite the fact that it is a fairly numerous species, it is in danger of extinction. It is forbidden to come closer than 5 meters to the puffins. Birds, however, are not the only attraction of the Mykines Island. There are two mountains on the island, the larger Knúkur (560 m above sea level) and the smaller one Árnafjall (350 m above sea level). Noteworthy is also the famous lighthouse, to which the road has unfortunately been closed for use. The rationale is simple – fauna protection. What’s the truth? The path requires renovation so that it can fulfill its function and constitute a safe passage. We ended our walk on the island on a hill called Rógvukollur and only through the telescope we could try to look at the lighthouse located at the end of the island. Considering the fact that obtaining a pass to the island of Mykines involves a considerable fee (250 DKK ~ 158 PLN), the funds needed for the renovation of the path could certainly be allocated from the budget of this small settlement. Considering the fact that obtaining a pass to the island of Mykines involves a fee (250 DKK ~ 158 PLN), the funds needed for the renovation of the path could certainly be allocated from the budget of this small settlement. Especially that from the port in Sørvágur to Mykines (on board the ferry), during two cruises (9.00 a.m. and 10.20 a.m.), at least 88 people reach at least 2 times a day. Each person pays a fee of 250 DKK, so I don’t think I need to write any more. As most of the land on the archipelago is owned by private individuals, the funds obtained from the sale of tickets go directly into their hands. So if you were wondering what the sources of income of Faroe Islanders are, you already partially know the answer. I must add that admiring puffins in their natural environment is worth every measure. So it is worth going to the island of Mykines, but you have to take into account that the only option to return from it is the one after 4 p.m. This means that on a given day you will be able to see little beyond the island itself, and Mykines itself does not offer much. The infrastructure is really poor. There is one inn on the island and one bar serving 3 dishes (fish soup / grilled sausage / chips). A destination that I can recommend to enthusiasts of Faroese fauna and flora – they will be delighted!

Small church in the village of Vidareidi in Vidoy, Faroe Islands
Small church in the village of Vidareidi in Vidoy, Faroe Islands
DZIEŃ V: WALCZYMY Z POGODĄ

     W piątym dniu naszej farerskiej wyprawy mieliśmy tylko jeden cel, którym było przetrwanie tego dnia! Pogoda poddała bowiem testowi nasz zapał do zwiedzania. Nic w tym dziwnego, bowiem na Wyspach Owczych pada niemal najczęściej na całym globie. Deszczowych jest tu ~ 280 dni, a pozostałe to podobno błąd statystyczny. Temperatury niby nie zachęcają do negliżu, bo w w maju / czerwcu to ~ max 8 – 10 ℃, ale w połączeniu z ulewnym deszczem oraz smagającym twarz wiatrem są naprawdę sporym utrudnieniem w funkcjonowaniu poza hotelem. My się jednak nie poddaliśmy i postanowiliśmy, że udajemy się w kierunku osady Viðareiði – największej i najstarszej osady na wyspie Vidoy. Osadę zamieszkuje ponad 350 Farerczyków, czyli rdzennych mieszkańców Wysp Owczych. Viðareiði nie posiada własnej przystani. Nie kursują tam też promy. Jedyna opcja to przeprawy to przejazd tunelem jednokierunkowym. Ciekawe doznanie! 

Faroe Islands XX

      W godzinach wieczornych, po powrocie z trasy, zarezerwowaliśmy sobie czas na prawdziwą ucztę dla ciała i zmysłów. Zaliczyliśmy krótkie cardio, godzinny trening na siłowni, sesję w saunie, a później relaks w jacuzzi na dachu hotelu Hilton Garden Inn Faroe Islands. To się nazywa idealne zakończenie dnia!


      On the fifth day of our Faroese trip, we had only one goal, which was to survive! The weather put our enthusiasm to the test. No wonder, because in the Faroe Islands it rains almost most often all over the world. There are ~ 280 days of rain, and the rest are supposedly a statistical error. Temperatures do not encourage negligee, because in May / June it is ~ max 8 – 10 ℃, but in combination with heavy rain and wind lashing the face, they are really a big obstacle in functioning outside the hotel. However, we did not give up. We decided to go towards the settlement of Viðareiði – the largest and oldest settlement on the island of Vidoy. The settlement is inhabited by over 350 people. But! Viðareiði does not have its own marina. There are also no ferries there. The only option is crossing a one-way tunnel. Interesting experience!

      In the evening, after returning from the tour, we reserved time for a real feast for the body and senses. We had a short cardio, an hour-long gym workout, a session in the sauna and then relaxation in the jacuzzi on the roof of our hotel – Hilton Garden Inn Faroe Islands. This is called the perfect end of the day!

Tórshavn, the capital city of Faroe Islands
Tórshavn, the capital city of Faroe Islands
DZIEŃ VI + VII: DAY OFF! / POWRÓT DO PL

       Szósty dzień pobytu na Wyspach Owczych upłynął nam pod znakiem chillu! Zaliczyliśmy trening na siłowni, śniadanie w hotelowym lobby, spacer uliczkami miasteczka Tórshavn, zakupy w jedynym centrum handlowym jakim mogą pochwalić się Wyspy Owcze, pyszną owsianą latte w kawiarni Brell Café, czytanie książki, sesję w saunie, relax w jacuzzi. Chcieliśmy totalnie się zrelaksować przed podróżą do domu, która nas czekała w kolejnym dniu i zdecydowanie się nam to udało. 


      The sixth day of our stay in the Faroe Islands was marked by #chill! We had a workout in the gym, breakfast in the hotel lobby, a walk through the streets of Tórshavn, little bit of shopping, a delicious oat latte in the Brell Café, reading a book, a session in the sauna, relaxing one in the jacuzzi. We wanted to totally relax before the trip home that awaited us the next day and we definitely made it.

Kallur lighthouse on green hills of Kalsoy, Faroe Islands
Kallur lighthouse on green hills of Kalsoy, Faroe Islands
Z JAKIM KOSZTEM WIĄZAŁA SIĘ NASZA WYCIECZKA?
 • 85 PLN – zaparkowanie samochodu na parkingu P6 na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
 •  4 117,50 PLN – lot na trasie GDAŃSK – KOPENHAGA – VÁGAR / VÁGAR – KOPENHAGA – GDAŃSK za pośrednictwem linii lotniczych SAS Scandinavian Airlines (wraz z bagażem nadawanym 2 x 23 kg)
 • 217 DKK ~ 138,28 PLN – lunch w Joe & The Juice na lotnisku w Kopenhadze
 • 4 690,90 PLN – wynajem auta z wypożyczalni HERTZ wraz z ubezpieczeniem oraz opłatą za przejazd tunelami (opłata za 6 pełnych dni)
 • 495 DKK ~ 315,18 PLN – tankowanie auta
 • 220 DKK ~ 140,08 PLN – zakupy spożywcze w mini sklepie na wyspie Vágar
 • 1 783,33 PLN – 2 noce w domku Cosy Múlafossur Cottage w Gásadalur
 • 2 x 200 DKK ~ 254,89 PLN – bilety wstępu do Trælanípa 
 • 3 496,64 PLN – 4 noce w **** hotelu Hilton Garden Inn Faroe (wraz ze śniadaniami)
 • 390 DKK ~ 248,32 PLN – lunch w restauracji Angus Steakhouse w Tórshavn
 • 2 x 120 DKK ~ 152,81 PLN – bilety na prom z Sorvágur do Mykines / z Mykines do Sorvágur
 • 2 x 250 DKK ~ 318,36 PLN – bilety wstępu na wyspę Mykines
 • 2 x 60 DKK ~  76,41 PLN – zupa rybna w barze na wyspie Mykines
 • 156 DKK ~ 99,33 PLN – 2 x kawa + ciastko w Café Brell w Tórshavn
 •  1 117 DKK ~  711,77 PLN – uregulowanie rachunku w hotelu Hilton Garden Inn Faroe (podatek miejski + 2 x kolacja)
WYSPY OWCZE: 16 543,80 PLN / 2 OS. =  8 271,90 PLN / OS
Ferry life chose me!
Ferry life chose me!

WYSPY OWCZE to totalnie inny wymiar doznań podróżniczych!

To najpiękniejszy zakątek świata, jaki było mi dane do tej pory zobaczyć. Niezmiennie wzruszają mnie wszystkie piękne kadry, które udało mi się podczas tego wyjazdu uchwycić i uwielbiam do nich wracać. 

Mam nadzieję, że udało mi się Was przenieść na moment do magicznej krainy FAROE ISLANDS ??.


FAROE ISLANDS are a completely different dimension of travel experiences!

This is the most beautiful hidden gem of the world that I have been able to see so far. I am invariably touched by all the beautiful frames that I managed to capture during this trip and I love to come back to them.

I hope that I was able to connect you to the magical land of FAROE ISLANDS for a moment ??.

 • 4 września 2022

  Czułam, że lepiej nie zaglądać na bloga i czytać o nowych miejscach jakie polecasz. Miałam rację ha ha ha! Kiedy Ty byłaś na Wyspach Owczych, ja spędzałam z mężem tydzień na Wyspach Kanaryjskich (na Teneryfie) – oczywiście z Twojego polecenia. Sprawdził mi się hotel Barcelo przy klifach Gigantes i jak mówiłaś w tej cenie to najlepsze miejsce na wyspie! Dziękuję za podrzucanie pomysłów na wyjazdy wakacyjne. Czekam na więcej. Wiosną przyszłego roku będziemy chcieli polecić na Wyspy Owcze i jesteśmy przekonani, że nas nie zawiodą. Pytanie jaka kolejna miejscówka? Czekam na storisy z wakacji, na które się wybieracie. Buziaki <3

 • 4 września 2022

  Długo kazałaś czekać na post, ale zdecydowanie było warto ?? Wyspy Owcze są zdecydowanie interesującym kierunkiem wartym odwiedzenia ❤️

 • 1 listopada 2022