#SANTAWEEK // 5// All about BAG INSURANCE

CHANEL, Moda

W dobie dbałości o nasze zdrowie, codziennie skupiamy się na odpowiednio zbilansowanej diecie, aktywności fizycznej, przyjmowaniu suplementów i unikaniu nadmiernie stresujących sytuacji. W trosce o życie swoje oraz bliskich, poruszamy się bezpieczniejszymi niż kiedyś środkami transportu i żyjemy w domach, sprawdzonych przez szereg inspektorów. Mimo to, naturalnym jest regularne opłacanie składek zdrowotnych oraz coroczny wykup ubezpieczenia naszego mienia. Jeśli zatem podejmowanie powyższych kroków jest przejawem odpowiedzialnego podejścia do życia, dlaczego tak niewiele z nas decyduje się na ubezpieczenie skrywanych każdego dnia dóbr we wnętrzu torebki? W ramach wpisu „All about BAG INSURANCE” podzielę się dzisiaj z Wami swoimi radami dotyczącymi ubezpieczenia torebki, a także refleksjami, które być może skłonią Was do pójścia moimi śladami.

✤✤✤

In the era of caring about our health, every day we focus on balanced diet, physical activity, taking supplements and avoiding overly stressful situations. For the sake of our and our loved ones’ lives, we move in safer ways than before and we live in homes that had been checked by a number of inspectors. Nevertheless, it is natural to regularly pay health insurance and annually buy insurance of our property. If, therefore, taking the above steps is a manifestation of a responsible approach to life, why so few of us decide to insure the goods hidden inside the bag every day? As part of the „All about BAG INSURANCE” post, I will share today with you my advice regarding the insurance of the handbag, as well as reflections that may lead you to follow my steps.

How to INSURE a bag? 2

Ten artykuł, wbrew pozorom, nie będzie skierowany jedynie do kobiet mogących poszczycić się imponujących rozmiarów kolekcją torebek sygnowanych logo najznamienitszych projektantów. Choć mylne może być pierwsze wrażenie, to zastanówcie się przez chwilę, ile warta jest nie tylko sama torebka którą nosicie, ale również jej zawartość. Każda z nas, bez względu na to czy preferuje i finalnie decyduje się na zakup w sieciówce Zara czy francuskim butiku Hermès, na co dzień korzysta także z masy gadżetów. M.in. telefonu, komplementarnych z nim słuchawek, etui na karty i dokumenty, portfela, nierzadko także technologicznych nowinek w postaci świetnego aparatu, czytnika Kindle czy iPada. Nadal uważacie, że nosząc torebkę czy kilkadziesiąt czy kilkaset złotych nie macie wiele do stracenia i jej ubezpieczenie jest nieuzasadnionym wydatkiem? Jeśli, podobnie jak ja, często nosicie ze sobą telefon, laptop i aparat fotograficzny, bowiem stanowią one narzędzie Waszej pracy, okazać się może, iż Wasza torebka warta jest krocie. Kilkaset złotych, a nierzadko nawet kilka czy kilknaście tysięcy. Utrata samej torebki, a także jej zawartości mogłaby być dla Was ogromną stratą finansową, a także spowodować niemożność w wykonywaniu pracy zarobkowej. Przepełniona obawą o własne dobra materialne, ale i rzecz jasna swoje bezpieczeństwo, postawiłam zapoznać się z nikłą, jak się okazało, ofertą ubezpieczeń typu TOREBKA. W tym celu wykonałam telefony do 8 (aż!) Towarzystw Ubezpieczeniowych. Efekt finalny był jednak absolutnie mizerny! W przebiegu powyższych rozmów, kilkukrotnie zostałam wyśmiana. Raz nawet zapytana czy jestem członkinią królewskiego rodu, że obca osoba miałaby połasić się na noszone w mej SAKWIE dobra. Przyznam bez bicia, że w myślach zdarzyło mi się powiedzieć nawet #ooo, k…, gdyż tego typu podejście do klienta wydawało mi się żenadą roku. Jeden z wykonanych telefonów zakończył się jednak sukcesem, a jego następstwem było przesłanie mi warunków oferty. Po zapoznaniu się, z którą odetchnęłam z ulgą. Okazało się, iż TUiR Warta S.A., a więc ubezpieczyciel, któremu powierzyłam już kwestię swojego mieszkania, dysponuje ciekawą opcją. Jako klienta korzystająca już z pakietu WARTA DOM KOMFORT, mogłam rozszerzyć go o opcję „sprzęt poza domem”, potocznie określany jako PAKIET TOREBKA. 

PAKIET TOREBKA to ubezpieczenie obejmujące sprzęt poza domem, będący własnością nie tylko osoby ubezpieczanej, ale także wszystkich członków jej gospodarstwa domowego. Obejmuje zatem nie tylko samą damską torebkę, ale i teczkę / nesseser / plecak, noszony przez partnera / męża. Ubezpieczeniu podlega sama torebka, ale i jej zawartość, do której zaliczyć można m.in. telefon, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny, muzyczny, sportowy, a także dobra osobiste, tj. posiadane dokumenty, karty lojalnościowe, płatnicze czy kredytowe. Pakiet obostrzony jest oczywiście szeregiem punktów, wedle których wypłata (w razie danego zdarzenia) ma bądź też nie ma racji bytu. Pakiet ubezpiecza nas w wypadku zdarzeń losowych bądź rabunkowych, a wyklucza sytuacje pod szyldem „zachowania żenujące”, tj. zgubienie torebki podczas suto zakrapianej imprezy, czego argumentować raczej nie trzeba. Suma ubezpieczeniowa nie jest z góry narzucona i według danych z ubiegłego roku, oscylować mogła między 4 kwotami. 5.000 / 10.000 / 15.000 oraz 20.000zł. Sama zdecydowałam się na opcję sumy ubezpieczeniowej opiewającej na 15.000zł, bowiem wydała mi się ona najlepiej dopasowaną do moich potrzeb. Nie bez znaczenia w trakcie wyboru konkretnego świadczenia, okazała się być kwota zakupu najdroższej z moich torebek (Chanel Classic Flap Bag w rozmiarze Jumbo), aczkolwiek nie ubezpieczamy konkretnego modelu, gdyż ubezpieczeniu podlega każda z noszonych. Co koniecznie, nadmienić muszę, iż w razie kradzieży ubezpieczyciel zwróci do 50% kwoty zakupu samej torebki (przy założeniu, że posiadamy dowód jej zakupu), zatem przesadne zwiększanie samej sumy, nie wiąże się z zawrotnymi korzyściami. Mimo to, podjęłam decyzję, iż wybór takiej, a nie innej sumy ubezpieczeniowej sprawdzi się w moim przypadku najlepiej i za ową przyjemność w ujęciu rocznym zapłaciłam 497zł. To kwotą, którą postrzegać można w różny sposób. Można postrzegać ją jako sumę zawrotną, bowiem nierzadko zbliżoną do kwoty ponoszonej na ubezpieczenie mieszkania bądź słuszną, kiedy mowa o poczuciu bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniu niezbędnych do wykonywania danej pracy dóbr. Co oczywiste, wraz ze zmniejszeniem sumy ubezpieczeniowej, spada także roczna składka. Jeśli interesuje więc Was mnie obciążająca finansowo opcja – warto zainteresować się tym tematem i sprawdzić jakie dokładnie opcje macie do wyboru. Obecnie, oprócz  TUiR Warta S.A., podobna opcja dostępna jest także m.in. w TU Allianz. 

✤✤✤

This article, contrary to appearances, will not be directed only to women who can boast of an impressive collection of bags signed with the logo of the most known designers. Although, the first impression may be wrong, consider for a moment how much it is worth not only the bag you wear, but also its contents. Each of us, regardless of whether we prefer and finally decide to buy in the Zara store or the french boutique Hermès, also uses the mass of gadgets on a daily basis. Among phone, complementary headphones, card and document case, wallet, often also technological novelties in the form of a great camera, Kindle reader or iPad. Do you still think that, if you carry a bag or several dozen or a few hundred pln you do not have much to lose and its insurance is an unjustified expense? If, like me, you often carry a telephone, a laptop and a camera, because they are a tool for your work, it may turn out that your purse is worth a lot. A few hundred pln, and sometimes even several thousand. Loss of the bag itself, as well as its contents could be a huge financial loss for you, and also cause inability to perform paid work. Filled with fear for her own material goods, but also of course her safety, I decided to become familiar with the, as it turned out, offer of a BAG type insurance. For this purpose, I made calls to 8 (up!) Insurance Companies. The final effect, however, was absolutely miserable! In the course of the above talks, I was mocked several times. Once asked whether I am a member of the royal family, that a stranger would have to put on the good that was worn in my PURSE. I admit without a beating that even #ooo, f… even happened to my mind, because this kind of approach to the client seemed to me an embarrassment of the year. One of the telephones was successful, however, and the result was sending me the terms of the offer. After reading, with which I breathed a sigh of relief. It turned out that „WARTA” , that is the insurer, to whom I entrusted the issue of my apartment, has an interesting option. As a customer already using the WARTA HOME COMFORT package, I was able to extend it with the option „equipment away from home”, commonly referred to as a BAG PACKAGE.

A BAG PACKAGE is insurance covering equipment outside the home, owned not only by the insured person, but also by all members of his household. It therefore includes not only the woman’s handbag, but also the briefcase / nesseser / backpack, worn by the partner / husband. The bag itself is subject to insurance, but its contents, which include telephone, portable computer equipment, photographic equipment, music, sports, as well as personal goods, i.e. documents, loyalty, payment or credit cards. Of course, the package is sharpened by a number of points, according to which the payment (in the case of a given event) has or has no justification. The package insures us in case of random or robbery events, and excludes situations under the banner of „embarrassing behavior”, i.e. the loss of a purse during a highly-enticed event, which is unlikely to be argued. The insurance sum is not imposed in advance and according to data from last year, it could have oscillated between 4 amounts. 5.000 / 10.000 / 15,000 and 20,000PLN. I myself decided on the option of an insurance sum of 15,000 PLN, because it seemed to me the best suited to my needs. Not without significance in the selection of a specific service turned out to be the purchase amount of the most expensive of my bags, although we do not insure a particular model, as each of the worn ones is insured. What is necessary, I must mention that in the event of theft, the insurer will repay up to 50% of the purchase price of the bag itself (assuming that we have proof of purchase), therefore excessive increase of the sum itself does not involve dizzying benefits. Nevertheless, I made the decision that the choice of such and not a different sum of insurance will work in my case best and for that pleasure in annual terms I paid 497PLN. This is an amount that can be perceived in various ways. It can be perceived as a dizzying sum, because it is often close to the amount borne for the insurance of the flat or the right one, when we talk about the sense of security and securing the goods necessary to perform the given work. Of course, with the reduction of the insurance sum, the annual premium also drops. If you are interested in me financially incumbent option – it is worth to take an interest in this subject and check what options you have to choose. Currently, in addition to „WARTA”, a similar option is also available in „ALLIANZ”.

How to INSURE a bag? 1

Jestem niezmiernie ciekawa czy produkt ubezpieczeniowy typu PAKIET TOREBKA jest dla Was ważnym / interesującym / kuszącym?

O swoich przemyśleniach względem niego dajcie mi proszę znać w komentarzach.

POST NIE JEST SPONSOROWANY.

♥︎

I am very curious whether the insurance product like BAG INSURANCE is important / interesting / maybe tempting for you?

Tell to me about your thoughts in the comments section below.

POST is NOT SPONSORED.

How to INSURE a bag? 3

PS.

Pytacie o listę torebek, które mam na swoim oku!

Oto TOP10, z którego już wiosną wybiorę jedną!

Jakie są Wasze typy?

♥︎

PS.

You’ve been asking for a list of bags that I have on my mind!

Here is the TOP10, from which I will choose one in spring!

What are your types?

There are no comments, add yours