#SANTAWEEK // 3 // What happened to my APART engagement ring?

APART, Moda

Emitowane na antenie #WE_TV amerykańskie reality show, bazujące na komicznej wręcz frustracji przyszłych Panien Młodych, było doskonałym zobrazowaniem zachowań grupy #BRIDEZILLAS. Owo pieszczotliwe określenie jest oczywiście połączeniem słowa #BRIDE oraz #GODZILLA. Efekt finalny? Absolutnie kuriozalny! Co gorsze, dotyka znacznej części kobiet. Jego głównym objawem jest wszechogarniająca panika, sprowokowana myślami o tym, co w owym wyjątkowym dniu może się wydarzyć. Wsparcie psychologiczne należy się nie tylko samej zainteresowanej, ale przede wszystkim jej partnerowi. To on bowiem stawiany jest w roli kozła ofiarnego każdej sytuacji i kolokwialnie rzecz ujmując → ma przesrane! Na całe szczęście, ten stan nie dotknął mnie nawet na minutę. Takiego obrotu rzeczy upatruję w fakcie, iż opowieści o TYM WIELKIM DNIU budzą we mnie raczej uśmiech, aniżeli wprawiają w błogostan. Nie od dziś wiadomo, że są na świecie kobiety, których życiowym wręcz osiągnięciem jest wyjście za mąż i na tym (niestety) czasem sukcesy osobiste się kończą. Ciepło na sercu robi mi się jednak, kiedy spoglądam na pary ze swojego otoczenia, dla których ślub jest uroczystością owszem wyjątkową, ale stanowi jedynie początek wspólnej drogi, a nie wydarzenie, które generuje masę niesnasek i wybuchów gniewu. Jako, że tematy ślubne jeszcze przede mną, podzielę się dzisiaj z Wami kwestią zaręczyn, a szczególnie otrzymanego pierścionka marki APART, który wygenerował masę Waszych pytań, zatem „what happened to my APART engagement ring”?

✤✤✤

The American reality show, broadcast on the #WE_TV, based on the comic almost frustration of future brides, was a perfect depiction of the #BRIDEZILLAS group’s behavior. This caressing term is, of course, a combination of the word #BRIDE and #GODZILLA. The final effect? Absolutely bizarre! Worse, it affects a large proportion of women. Its main symptom is an all-encompassing panic, provoked with thoughts about what can happen on that special day. Psychological support is not only for the individual concerned, but above all for his partner. He is the scapegoat of every situation and (colloquially speaking) → has been scanned! Fortunately, this state did not touch me even for a minute. I see such a turn of events in the fact that stories about THIS GREAT DAY raise a smile in me rather than make me bliss. It is known from today that there are women in the world whose life-long achievement is getting married and unfortunately sometimes at this point personal successes end. However, when I look at pairs from around me, for whom the wedding is a special occasion, the warmth on my heart makes me feel like it, but it is only the beginning of a common path, not an event that generates a lot of dumbstruck and outbursts of anger. As the wedding topics are ahead of me, today I will share with you the issue of engagement, and especially the APART ring, which had generated a lot of your questions.

What happened to my engagement ring_APART STORY 2

Zaręczyny, same w sobie, dla każdej kobiety są bezsprzecznie momentem wyjątkowym. To doskonałe określenie dla stanu, pod którego wpływem i ja tego dnia byłam. Przygotowana na totalnie relaksujący weekend w Sopocie, aż cud, że do wnętrza walizki spakowałam ulubioną sukienkę z odkrytymi plecami i dopełniające wieczorowy look, niebotycznie wysokie, szpilki. W głowie nie kłębiły mi się żadne domysły czy przypuszczenia. Ewentualnych podejrzeń nie wygenerowała nawet zupełnie opustoszała, a zazwyczaj pękająca w szwach, restauracja z włoskimi specjałami. Co więcej, gdy ujrzałam pierścionek i usłyszałam pytanie o wspólną przyszłość, nadal nie doszedł do mnie fakt, iz ten akt to nasze zaręczyny. Szczerze mówiąc, byłam w totalnym szoku! Kiedy już z niego się otrząsnęłam, przyszedł czas na celebrowanie tej wyjątkowej chwili i … zachwycanie się pierścionkiem ♥︎. Jego wizualny aspekt potwierdził, że mój partner zna mnie doskonale, bowiem z ręką na sercu przyznaję, że mimo mnogości wzorów dostępnych w ramach asortymentu marki APART, nie wybrałabym innego. Pierścionek to dla części kobiet jedynie symbol zaręczyn, dla mnie to symbol, ale okazanego szacunku i obietnica walki o to, że dopiero grób nas rozłączy. Mimo, że podejście stricte materialne jest mi w życiu obce, to absolutnie nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, iż uklęknąć przed kobietą można z pierwszym z brzegu pierścionkiem. Decydująca nie powinna być jego cena, bowiem ta jest wypadkową stanu posiadania oraz nierzadko wieku mężczyzny, ale dopasowanie zaręczynowego pierścionka do gustu przyszłej żony i poniekąd jej oczekiwań. Moje absolutnie zostały przewyższone, a widniejące na pudełeczku logo marki APART utwierdziło w przekonaniu, że pierścionek będzie ze mną na zawsze. Jak bardzo moje oczekiwania różniły się od rzeczywistości, która mnie spotkała? Znacznie!

✤✤✤

Engagement is unquestionably exceptional for every woman. This is a perfect term for the state under which I was influenced that day. Prepared for a totally relaxing weekend in Sopot, a miracle that I packed my favorite dress with open backs and complementing the evening look, extremly high, high heels. I had no speculations or guesses in my mind. Any suspicions were not generated even by the completely deserted, and usually bursting at the seams, restaurant with Italian specialties. What’s more, when I saw the ring and heard the question about a shared future, it still did not come to me that this act is our engagement. Honestly, I was totally shocked! When I recovered from it, it was time to celebrate this special moment and … admire the amazing ring ♥︎. Its visual aspect confirmed that my partner knows me perfectly, because I admit with my heart that despite the multitude of designs available within the APART brand assortment, I would not choose another one. The ring is only a symbol of engagement for a part of women, for me it is a symbol, but a respectable show and a promise to fight for the fact that the grave will separate us. Although the strictly material approach is alien in my life, I absolutely can not agree with the statement that you can kneel before a woman with the first ring. The decisive factor should not be its price, because this is the result of the possession and often the age of the man, but the matching engagement ring to the liking of the future wife and, in a sense, her expectations. Mine were surpassed, and the APART logo on the box confirmed the belief that the ring will be with me forever. How much did my expectations differ from the reality that met me? Significantly!

What happened to my engagement ring_APART STORY 3

Już w kilka miesięcy od pierwszego założenia, mój początkowo idealny pierścionek, uległ deformacji. Nadmienię, iż doznałam szoku, gdyż nigdy w życiu nie miałam styczności z podobnym przypadkiem. Doskonale wiecie, że dbam o posiadane dobra materialne i tego typu ekscesy mi się nie przytrafiają. Owe zajście oczywiście postanowiłam zgłosić, dlatego też niezwłocznie udałam się do jednego ze zlokalizowanych w moim mieście salonów marki APART. Po zaprezentowaniu zaistniałej szkody, zostałam wręcz skarcona za wygląd owej obręczy, co wprawiło mnie w niemałe osłupienie. Ewidentnie obsługująca mnie pani ekspedientka nie zaliczyła z pozytywnym skutkiem szkolenia, w którym z pewnością kiedyś miała obowiązek uczestniczyć. Nie mając jednak wyjścia zapoznała mnie ze wzorem formularza reklamacyjnego, swoją miną jednoznacznie natomiast wskazując, iż jego wypełnienie jest bezcelowe, bowiem „nie wiadomo, co ja z tym pierścionkiem wyprawiałam”. Widząc podejście koleżanki po fachu, jeden z będących akurat na zmianie pracowników, ruszył z odsieczą. Jego zgoła odmienne nastawienie i wyśmienite pod względem marketingowym przemówienie, pozwoliło mi odzyskać wiarę w to, że w owym salonie firmowym APART jednak spełniane są wysokie normy związane z obsługą klienta. Wracając do samej reklamacji – na jej rozpatrzenie nie musiałam długo czekać. Po kilkunastu dniach otrzymałam pisemną odpowiedź, iż zgłoszone przeze mnie uszkodzenie, tj. zdeformowanie obrączki ma charakter mechaniczny. W związku z czym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uszkodzenie nie stanowi wady towaru, zatem reklamacja nie może zostać uznana. Jednak niezależnie od powyższego, w drodze o najwyższe standardy, zaproponowano mi bezpłatną jego naprawdę, z czego oczywiście skorzystałam. O obecności pierścionka na swym palcu musiałam zapomnieć na kolejne tygodnie. Czego się jednak nie robi, aby cudowny klejnot wrócił do szczytowej formy, prawda? Prawda! Jakież było moje zdziwienie, gdy po otrzymaniu naprawionego już pierścionka, nie minęły nawet 2 miesiące, kiedy musiałam spojrzeć prawdzie w oczy i przyjąć do wiadomości, że nie tylko sama obrączka ponownie uległa deformacji, ale i wypadł z niej jeden z kamieni. Czara goryczy się w tym momencie przelała i jedyne o czym marzyłam to odzyskanie środków i ulokowanie ich w ramach zakupu pierścionka innej marki. Na własną rękę postanowiłam sfinansować ekspertyzę produktu u niezależnego źródła i sprawdzić czy otrzymany pierścionek jest towarem wolnym od wad. Ekspertyza jednoznacznie wskazała, że do wyrobu obrączki faktycznie została użyta zadeklarowana przez markę APART gramatura metalu, tj. białego i żółtego złota. Problem może kryć się jednak w samej grubości owej obrączki oraz jej dodatkowemu zmniejszeniu poprzez zatopienie kamieni. Ekspert zasugerował, iż warto wymienić pierścionek na inny bądź ten sam model, wstrzymując się jednak od kolejnej naprawy. Sugerując się jego radą i podążając za głosem serca, właśnie tak zrobiłam. Wraz z końcem minionego roku, otrzymałam nowy egzemplarz w ramach tego samego modelu. Cieszę się nim każdego dnia, gdyż teraz owszem śmiało przyznaję, iż jest on wyrobem potwierdzającym wysoką jakość, do której przyzwyczaiła mnie marka APART, czego już o poprzedniku absolutnie powiedzieć nie można. 

✤✤✤

Already in a few months from the first fitting, my original ring was deformed. I will mention that I was shocked because I have never had a similar case in my life. You know very well, that I care about my material possessions and this kind of excesses did not happen to me. Of course, I decided to report this incident, which is why I immediately went to one of the APART brand stores located in my city. After presenting the damage, I was even scolded for the appearance of this rim, which made me quite stupefied. Evidently the saleswoman, who was serving me, did not pass the training with positive results, in which she was certainly obliged to participate some day. However, having no way out, she introduced me to the form of the complaint form, it will be unambiguous to her, indicating that its fulfillment is pointless, because „I do not know what you did with this ring”. Seeing the approach of a colleague, one of those who are just changing employees, went to the rescue. His quite different attitude and excellent speech in terms of marketing case, allowed me to regain the belief that in this APART showroom, however, high standards related to customer service are met. Returning to the complaint itself – I did not have to wait long to consider it. After a dozen or so days, I received a written response that the damage I reported, i.e. the deformation of the wedding ring, is mechanical in nature. Therefore, in accordance with applicable law, damage is not a defect of the goods, so the complaint can not be accepted. However, regardless of the above, on the way to the highest standards, I was offered a free one, which of course I took advantage of. I had to forget about the presence of the ring on my finger for the next weeks. What, however, is not done to make the miraculous gem return to the top form, right? Truth! What was my surprise when after receiving the already repaired ring, it did not take up to two months when I had to face the truth and acknowledge that not only the ring itself was deformed again, but one of the stones fell out of it!!! The gob of bitterness is bitter at this point and the only thing I’ve ever dreamed of is to recover and put them in as part of buying a different brand ring. On my own I decided to finance the expertise of the product at an independent source and check if the received ring is a commodity free from defects. The expert opinion has clearly indicated that the fabric of the wedding ring was actually used for the metal weight declared by the APART brand, ie white and yellow gold. The problem may be hidden in the thickness of the wedding ring itself and its additional reduction by sinking stones. The expert suggested that it is worth replacing the ring with another or the same model, withholding however from the next repair. Suggesting his advice and following my heart, I just did that. With the end of last year, I received a new copy under the same model. I enjoy it every day, because now I admit that it is a product that confirms the high quality that the APART brand has accustomed me to, which you can not absolutely say about your predecessor.

What happened to my engagement ring_APART STORY 1

Jestem niezmiernie ciekawa czy miałyście kiedyś (wątpliwą) przyjemność bycia w podobnej sytuacji?

Jeśli TAK → koniecznie dajcie mi proszę znać o swoich odczuciach i (naturalnie!) finale akcji w komentarzach poniżej!

POST NIE JEST SPONSOROWANY.

✤✤✤

I am very curious if you ever had the (doubtful) pleasure of being in a similar situation?

If YES → be sure to let me know about your feelings and (naturally!) the action finale in the comments section below!

POST is NOT SPONSORED.

There are no comments, add yours