#home // SYPIALNIA Z GARDEROBĄ W STYLU INDUSTRIALNYM //

HOME

        Przestrzeń w każdym wymiarze. Brak podziałów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, a także ich imponująca wysokość. Totalna surowość. Przepastne przeszklenia. Nieotynkowane ściany. Kamień w połączeniu z nieprzetworzonymi gatunkami drewna i stalowymi konstrukcjami. Dominacja neutralnych barw. Biel, szarość, a także chłodne odcienie beżu skonfrontowane z subtelnym akcentem starego złota czy miedzi. Meble wykonane z metalu / szkła / betonu / drewna, których wspólnym mianownikiem są proste, geometryczne formy. Bez wątpienia to cechy naszego wymarzonego wnętrza! Mimo, iż nie jesteśmy właścicielami loftu zlokalizowanego przy słynnej nowojorskiej 5th Avenue, postanowiliśmy, że to właśnie styl industrialny będzie dominującym w wybudowanym przez nas domu. Dzisiaj pierwsza odsłona efektów kilkumiesięcznej pracy – sypialnia z garderobą w stylu industrialnym.


        Space in every dimension. No divisions between individual rooms, as well as their impressive height. Total severity. Cavernous glazing. Unplastered walls. Stone in combination with untreated woods and steel structures. The dominance of neutral colors. White, gray as well as cool shades of beige confronted with a subtle accent of old gold or copper. Furniture made of metal / glass / concrete / wood, the common denominator of which are simple, geometric forms. These are undoubtedly the features of our dream interior! Although we are not the owners of the loft located on the famous NYC’s 5th Avenue, we decided that the industrial style would dominate the house we built. Today, the first edition of the effects of many months of work – a bedroom with an industrial style wardrobe.

decordemon.blogspot.com

Jaka jest geneza tego stylu?

Pierwsze projekty osiemnastowiecznych budynków przemysłowych pozbawione były elektryczności, a proste bryły ozdabiały jedynie duże okna, które dostarczały naturalnego światła. Te proste konstrukcje wynikały z nadzoru prowadzonego przez firmy ubezpieczeniowe, które nakazywały minimalizowanie ryzyka związanego z pożarami (…). Idąc za tymi wytycznymi zrodziła się idea, aby budynki posiadały proste fasady, niskobudżetowe ozdoby, żeliwne elementy i geometryczne formy. Ten surowy wygląd stał się później podstawą i fundamentem do budowy industrialnych pomieszczeń.

U schyłku XIX w. nowe metody technologiczne oraz zmiany ekonomiczne doprowadziły do produkcji na znacznie większą niż uprzednio skalę. Wymagała ona natychmiastowego odświeżenia przemysłu i jego modernizacji. W zmianach tych uczestniczył Albert Kahn – wpływowy architekt, specjalizujący się w projektach przemysłowych. To on wzywał do większej wydajności, a także do używania nowych materiałów budowlanych. To jego wizja wprowadziła do industrialnych wnętrz stal i beton, które do dziś są nieodzownym elementem architektonicznym nowoczesnych fabryk i magazynów. Nagły rozwój oraz potrzeba budowy nowych obiektów przemysłowych zmusiła przedsiębiorców do opuszczenia miast i zajmowania obszarów poza metropolitalnych. Część fabryk opustoszała. Początkowo przyciągały one głównie artystów, którzy niczym nie zagraconą przestrzeń zaadaptowali do roli swych pracowni. Wkrótce jednak to zjawisko stało się trendem absolutnym, który dotarł na stary kontynet i został powielony w znamienitej części europejskich miast (…). Cd. artykułu możecie zgłębić tu


What is the origin of this style?

(photo credit ? #decordemon)

The first designs of eighteenth-century industrial buildings were devoid of electricity, and simple shapes were decorated only with large windows that provided natural light. These simple constructions resulted from the supervision carried out by insurance companies, which required minimizing the risk associated with fires (…). Following these guidelines, the idea was born that the buildings should have simple facades, low-budget ornaments, cast iron elements and geometric forms. This austere appearance later became the basis and foundation for the construction of industrial premises.

At the end of the 19th century, new technological methods and economic changes led to production on a much larger scale than before. It required immediate industry refresh and modernization. These changes were attended by Albert Kahn – an influential architect specializing in industrial design. It was he who called for greater efficiency, as well as the use of new building materials. It was his vision that introduced steel and concrete to industrial interiors, which are still an indispensable architectural element of modern factories and warehouses. Sudden development and the need to build new industrial facilities forced entrepreneurs to leave cities and occupy non-metropolitan areas. Some factories were deserted. Initially, they mainly attracted artists who adapted the cluttered space to the role of their studios. Soon, however, this phenomenon became an absolute trend that reached the old continent and was replicated in a significant part of european cities (…). You can explore the article here.

Sypialnia z garderobą w stylu industrialnym 101

Sypialnia z garderobą w stylu industrialnym 102     Sypialnia z garderobą w stylu industrialnym 103

Sypialnia z garderobą w stylu industrialnym 104

Sypialnia z garderobą w stylu industrialnym 105

Sypialnia z garderobą w stylu industrialnym 106

Sypialnia z garderobą w stylu industrialnym 107

Sypialnia z garderobą w stylu industrialnym 108

       Sypialnia to, w mojej ocenie, najważniejsze pomieszczenie w całym domu, mimo iż stanowi stosunkowo niewielką jego część (24m2 / 198m2). To tu spędzamy 1/4 każdej doby, próbując zregenerować swój umysł i ciało przed kolejnym dniem obfitującym w wyzwania na polu prywatnym oraz zawodowym. Warto zatem, aby czas ten upływał nam w pomieszczeniu zaaranżowanym w zgodzie z naszym gustem i upodobaniami, ale i charakteryzującym się funkcjonalnością czy szeregiem ułatwiających życie rozwiązań. Do zapoznania się z prawdziwymi smaczkami, w które obfituje nasza sypialnia i garderoba w stylu industrialnym – zapraszam na mój profil @callmeblondieee_pl, gdzie jeszcze dziś przygotuję relację #roomtour! … #seeyousoon! A teraz zostawiam Was z wizualizacjami naszego projektu (powyżej ↑) oraz ich finalną realizacją sfotografowaną przez @agatagrzadzielska (poniżej↓). 

        Jakie są najważniejsze wyróżniki, które sprawią, że sypialnia z garderobą w stylu industrialnym nabierze surowego, loftowego klimatu? Bez dwóch zdań to dobór odpowiedniego oświetlenia, podłogi, koloru ścian, a także subtelnych akcentów, które ascetyczne wręcz kąty zmienią w gustowne, ale i oddające charakter domowników, wnętrza. Cecha, z której grzech nie zrobić użytku? Rzecz jasna to przepastne przeszklenia w postaci ogromnych okien! Wpuszczając do sypialni pierwsze promienie podnoszącego się słońca sprawiają, że chce się żyć. W naszym projekcie postawiliśmy nie tylko na ponadprzeciętne gabarytowo okno przesuwne, ale i szklany narożnik, który pozwala na zgarnięcie dodatkowej dawki słońca, a do tego wizualnie z pewnością podnosi wartość domu. Oświetlenie w loftowych wnętrzach odgrywa pierwszoplanową rolę, stąd też oprócz naturalnego źródła światła warto dobrze przemyśleć sytem lamp, nie tylko pod względem dopasowania ich wyglądu do wybranego przez nas stylu, ale także ich rozplanowania. Równomierność oświetlenia jest szalenie istotna, dlatego też zdecydowaliśmy się na opcję systemu szynowego. Umożliwia on podłączenie na jednej szynie różnych typów lamp, z których każda może być sterowana osobno oraz przesuwana wedle uznania. Sytem szynowy pozwala na totalnie zindywidualizowane podejście do oświetlenia, a także co warto podkreślić – jest przyjazny dla oczu, gdyż zamiast dwóch bądź trzech źródeł światła w jednym pomieszczeniu może ich być kilka bądź kilkanaście. Dodatkowo designerska lampa stojąca, swym wyglądem imitująca główne źródła światła w starych amerykańskich fabrykach. Kolejny aspekt aranżacji, który w mojej ocenie jest szalenie ważny to podłoga. W sypialni oraz garderobie, a więc w pomieszczeniach, gdzie nierzadko przechadzam się na boso – stawiam na naturalne drewno. Na dyskusję nie ma tutaj akurat miejsca. Dębowa podłoga ze szczotkowaną powierzchnią i tyle w temacie! Piękno betonowych ścian lub wyłożonych czerwoną cegłą jest niezaprzeczalne, my postawiliśmy jednak na biel. Na jej tle mimo zmiany dodatków i wystroju wnętrza, całość zawsze będzie tworzyć spójną aranżację. Serce każdej sypialni, a więc łóżko musiało spełniać trzy kryteria, tj. obite naturalną skórą w pięknym odcieniu taupe, o wymiarach nie mniejszych aniżeli 180 x 200cm, a także z możliwie najwyższej klasy materacem, który ulży moim plecom w trakcie spokojnego snu. Łóżko w otoczeniu drewna? Zdecydowanie! Za zagłówkiem zobaczyć możecie lamele, a bezpośrednio przy nim – stoliczki nocne. Podobnie jak wszystkie meble / części składowe aranżacji z drewna zostały przygotowane dla nas przez @justolarnia. Styl industrialny to także szkło, kamień czy stal, zatem tradycyjne drewniane regały zastąpiliśmy totalnie surowymi, wykonanymi z konstrukcji stalowych, w kolorze tożsamym z loftowymi drzwiami szklanymi oddzielającymi owe pomieszczenie od garderoby. Garderoba? Nie mogłabym wymarzyć sobie bardziej wpisującego się w nasze potrzeby projektu! Bez względu na to czy postawicie na garderobę stricte otwartą w stylu fashion czy oddzieloną szklanymi drzwiami (jak u nas) jedno jest pewne – regularne jej porządkowanie lepiej, aby weszło Wam w nawyk niczym poranna woda z dodatkiem cytryny, pita przed śniadaniem. To rozwiązanie dla osób, które mają delikatnie pedantyczne zacięcie … pewnie dlatego tak wyśmienicie się w jej wnętrzach odnajduję! Absolutnie uwielbiam każdy jej centymetr. Od części centralnej pełniącej funkcję ekspozytora dla torebek oraz innych dodatków, a także ramek ze ślubnymi zdjęciami, które sprawiają, że kiedy spoglądam na nie o 5.30 rano, momentalnie na mojej (zaspanej) twarzy pojawia się uśmiech, po półki oraz funkcjonalne szuflady.


        In my opinion, the bedroom is the most important room in the whole house, although it is a relatively small part of it (24m2 / 198m2). This is where we spend 1/4 of each day trying to regenerate our mind and body before the next day full of challenges in the private and professional field. Therefore, it is worth that this time should pass in a room arranged in accordance with our tastes and preferences, but also characterized by functionality or a number of modern solutions that make life easier. To get acquainted with the real flavors of our industrial-style bedroom and wardrobe – I invite you to my profile @callmeblondieee_pl, where I will prepare a #roomtour report for days! … #seeyousoon! And now I leave you with the visualizations of our project (above ↑) and their final implementation (below ↓). 

       What are the most important distinguishing features that will make a bedroom with an industrial-style wardrobe take on a raw, loft atmosphere? Without a doubt, it is the selection of the right lighting, floor, wall color, as well as subtle accents that will turn bland, even ascetic angles into tasteful interiors that reflect the character of the household. A quality which sin should not be used on? Of course, it is cavernous glazing in the form of huge windows! By letting the first rays of the rising sun into the bedroom, you want to live. In our project, we focused not only on an oversized sliding window, but also a glass corner, which allows you to get an additional dose of sun, and visually certainly increases the value of the house. Lighting in loft interiors plays a major role, therefore, in addition to the natural light source, it is worth considering the system of lamps well, not only in terms of matching their appearance to the style chosen by us, but also their layout. The uniformity of lighting is extremely important, which is why we decided to use the rail system option. It allows you to connect various types of lamps on one rail, each of which can be controlled separately and moved as desired. The rail system allows for a totally individualized approach to lighting, and it is also worth emphasizing – it is eye-friendly, because instead of two or three light sources in one room, there may be several or a dozen of them. In addition, a designer standing lamp, its appearance imitating the main light sources in old American factories. Another aspect of the arrangement which, in my opinion, is extremely important is the floor. In the bedroom and dressing room, i.e. in rooms where I often walk barefoot – I choose natural wood. There is no place for discussion here. Oak floor with a brushed surface and that’s about it! The beauty of concrete walls or walls lined with red bricks is undeniable, but we chose white. Against its background, despite the change of accessories and interior design, the whole will always create a coherent arrangement. The heart of each bedroom, i.e. the bed, had to meet three criteria, i.e. upholstered with natural leather in a beautiful shade of taupe, with dimensions not smaller than 180 x 200 cm, and also with a top-class mattress that will ease my back during a restful sleep. A bed surrounded by wood? Definitely! Behind the headboard you can see the lamellas, and right next to it – bedside tables. Like all the furniture / components of the arrangement made of wood, they have been prepared for us by @justolarnia. The industrial style is also glass, stone or steel, so we have replaced traditional wooden shelves with completely raw, made of steel structures, in the color identical to the loft glass doors separating this room from the wardrobe. Wardrobe? I couldn’t have dreamed of a project that would fit our needs more! Regardless of whether you choose a strictly open wardrobe in the fashion style or separated by glass doors (as in our case), one thing is certain – it is better to organize it regularly, so that it becomes a habit for you, like morning water with lemon before breakfast. This is a solution for people who have a delicately pedantic flair … probably that’s why I fit in so great in its interior! I absolutely love every inch of it. From the central part that serves as a display for handbags and other accessories, as well as frames with wedding photos, which make when I look at them at 5.30 am, immediately a smile appears on my (sleepy) face, to shelves and functional drawers.

21_02_05_agata-grzadzielska-19

21_02_05_agata-grzadzielska-20

21_02_05_agata-grzadzielska-22

21_02_05_agata-grzadzielska-21

21_02_05_agata-grzadzielska-28

21_02_05_agata-grzadzielska-30

21_02_05_agata-grzadzielska-27

21_02_05_agata-grzadzielska-29

21_02_05_agata-grzadzielska-32

Sypialnia i garderoba w stylu industrialnym → jesteście na TAK czy NIE?

Podzielcie się ze mną swoimi odczuciami!

♥︎


 Industrial style bedroom and wardrobe → YES or NO?

Share your feelings with me!

♥︎

There are no comments, add yours