#HOME // KUCHNIA Z JADALNIĄ W STYLU INDUSTRIALNYM //

HOME

        Jeśli istnieje styl, który celebruje pokorę, praktyczność, aranżacje przystępne pod względem ceny, jedynie dopełnione (mniej niskobudżetowymi) unikatowymi dodatkami – to z pewnością jest to styl industrialny. To, co kilka dekad temu zaczęło się jako wydajne środowisko pracy, wkrótce przekształciło się w odrębny styl. Powoli utorował on sobie drogę od funkcjonalnych mieszkań w stylu amerykańskich loftów do rozległych podmiejskich willi w surowym klimacie. To trend, który wydaje się nie zanikać, przenosząc się z pokolenia na pokolenie. Trudno się dziwić tej nieustającej tendencji, bowiem cechy, tj. imponująca wysokość pomieszczeń, przepastne przeszklenia, surowość ścian i podłóg, dominacja neutralnych barw, a także wyraźne ich kontrastowanie z meblami wykonanymi z metalu / szkła / drewna / miedzi to wyróżniki, które doceniają minimaliści, bez względu na wiek. Biel, szarość, a także chłodne odcienie beżu skonfrontowane z subtelnym akcentem miedzi szybko w naszej głowie zaczęły się jawić jako wizja idealnej części dziennej domu, jaką jest kuchnia z jadalnią w stylu industrialnym


        If there is a style that celebrates humility, practicality, arrangements that are affordable in terms of price, only complemented by unique accessories – it is certainly an industrial style. What started as an efficient work environment a few decades ago soon developed into a distinct style. It slowly made its way from functional american loft-style apartments to sprawling suburban villas in a rugged climate. This is a trend that does not seem to be fading away from generation to generation. This constant tendency is not surprising, because the features, such as the impressive height of the rooms, cavernous glazing, the severity of walls and floors, the dominance of neutral colors, as well as their clear contrast with furniture made of metal / glass / wood / copper are the distinguishing features that are appreciated by minimalists, regardless of age. White, gray, as well as cool shades of beige confronted with a subtle accent of copper quickly began to appear in our minds as a vision of the perfect day living area of the house, which is an industrial-style kitchen with a dining room.

#WIZUALIZACJE 

… how we thought it would look like …

Kuchnia z jadalnią w stylu industrialnym 101

Kuchnia z jadalnią w stylu industrialnym 104

Kuchnia z jadalnią w stylu industrialnym 105

Kuchnia z jadalnią w stylu industrialnym 102

Kuchnia z jadalnią w stylu industrialnym 103

        Niewiele jest miejsc w domu, które tak samo jak kuchnia rozkoszują się pięknem i prostotą stylu industrialnego. Trudno bowiem z gamy wszystkich pomieszczeń w jego wnętrzu znaleźć drugie, które tak mocno nawiązuje do pierwszych projektów osiemnastowiecznych budynków przemysłowych. Pozbawione elektryczności wnętrza, oświetlane były naturalnym źródłem świata, wpuszczanym poprzez wielkie okna, a doświetlane jedynie za pomocą starych fabrycznych reflektorów. Mimo upływu lat trend na wykorzystanie brył w prostej formie, w których uwzględnione są ponadgabarytowe w swym formacie okna, nadal jest na topie. Lampy stojące stylizowane na nieco nadszarpnięte zębem czasu, a także wiszące nawiązujące do surowego, niemal betonowego stylu – również. Oświetlenie z pozoru wydające się być rozwiązaniem tymczasowym, ze względu na niedbale zwisające z sufitu okablowanie, stanowi tak naprawdę istotę stylu industrialnego. Z jednej strony surowego i niedbałego, a z drugiej – totalnie dopracowanego. O stylu loftowym często mówi się, że aby był zjadliwy w domowych aranżacjach powinna zostać odnaleziona równowaga między nowoczesnym wyrafinowaniem, a ostrym wydźwiękiem jaki zapewnia. Jak zawsze – diabeł tkwi w szczegółach! Nie sztuką jest stworzenie totalnie zimnego w odbiorze wnętrza, któremu bliżej do opuszczonego magazynu czy wyłączonej z użytku fabryki niż do gustownego nieco ascetycznego, ale bijącego rodzinnym ciepłem lokum. Dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań, aby zrównoważyć surowość stylu industrialnego, nie zatracając jego kluczowych cech, wprowadzając jednak elementy wprowadzające cząstkę charakteru i ducha rodziny. Wyróżniki stylu loftowego (tj. brak podziałów pomiędzy pomieszczeniami, ich imponująca wysokość, a także zastosowanie kamienia w połączeniu z nieprzetworzonymi gatunkami drewna i stalowymi konstrukcjami) uczyniliśmy bazą aranżacji. Totalną surowość i wszechogarniający mat powierzchni podłóg oraz ścian skonfrontowaliśmy z miedzianymi frontami kuchennymi o delikatnie szczotkowanym charakterze. Dzięki temu zabiegowi pozostałe elementy kuchennej zabudowy, utrzymane w białej tonacji, nabrały nonszalancji. Na akcenty w miedzianej tonacji postawiliśmy także jeśli mowa o wykończeniu wiszących lamp, powieszonych nad kuchenną wyspą oraz stołem w jadalni. Przemycone są również w kuchennym blacie. Aby uzyskać efekt rozgałęzionych żył w odcieniu beżu oraz miedzi zamówiliśmy blat w formie spieku. Stanowi on doskonałą alternatywę dla marmuru, bowiem prezentuje się równie dostojnie, aczkolwiek nie wykazuje właściwości higroskopijnych. Nie chłonąc wody, stanowi świetne rozwiązanie dla tych, którzy wzdychają do naturalnego kamienia, będącego jednak szalenie trudnym w eksploatacji. Warto mieć świadomość, że kuchnia to nie sanktuarium, a zastosowane do jej tworzenia materiały powinna być odporne na ciągłe ścieranie, mycie oraz pucowanie. Nie ma nic gorszego niż wybór materiałów, które dają iluzję czystości jedynie bezpośrednio po ich zamontowaniu. Jestem przekonana, że słowa te potwierdzi każda #PANIDOMU!

        Kuchnia z jadalnią w stylu industrialnym to nie tylko część gdzie przygotowywane jest jedzenia, ale i przestrzeń do późniejszej jego konsumpcji. Co zatem odgrywa pierwsze skrzypce w temacie aranżacji jadalni? Rzecz jasna stół! Jako centralny jej punkt, powinien doskonale wpisywać się w styl sekcji kuchennej, ale i stanowić swoiste nawiązane do pozostałej części strefy dziennej, a więc salonu. Postawiliśmy na (wykonany na indywidualne zamówienie) dębowy bielony blat o regularnych kształtach oparty na czarnych stalowych nogach. Do niego początkowo szukaliśmy metalowych, raczej delikatnych w formie krzeseł (jak na  wizualizacjach), aczkolwiek szybko zrozumieliśmy, że te masywne, wykonane z giętego drewna zdecydowanie bardziej wpisują się w nasz gust! Nie tylko aspekt wizualny przemawiał na ich korzyść, są bowiem tak wygodne, że nierzadko stają się moim sobotnim / niedzielnym #homeoffice, dzięki któremu podnosząc wzrok znad komputera mogę uśmiechnąć się pod nosem na widok leniwie dzióbiących źdźbła trawy saren za naszym ogrodzeniem. 


        There are few places in the house that, like the kitchen, delight in the beauty and simplicity of the industrial style. It is difficult to find a second one from the range of all the rooms in its interior, which so strongly refers to the first designs of 18th century industrial buildings. The interiors, deprived of electricity, were lit by a natural source of the world, recessed through large windows, and lit only with the use of old factory floodlights. Despite the passage of years, the trend to use solids in a simple form, in which oversized windows are included in their format, is still in vogue. Standing lamps stylized as a bit tarnished by time, as well as hanging lamps referring to the raw, almost concrete style – also. Lighting that seems to be a temporary solution, due to the cables hanging carelessly from the ceiling, is in fact the essence of the industrial style. Raw and careless on the one hand, and totally polished on the other. The loft style is often said to find a balance between modern sophistication and the sharp undertone it provides in order to make it edible in home arrangements. As always – the devil is in the detail! It is not an art to create a completely cold interior, which is closer to an abandoned warehouse or a factory that is closed for use than to a tasteful, slightly ascetic, but with family warmth, place. Therefore, we have made such an effort (!) to balance the austerity of the industrial style, without losing its key features, but introducing elements that introduce a part of the character and spirit of the family. The distinguishing features of the loft style (for example the lack of divisions between rooms, their impressive height, as well as the use of stone in combination with unprocessed wood species and steel structures) have been made the base of the arrangement. The total severity and all-encompassing mat of the floor and wall surfaces were confronted with copper kitchen fronts with a delicately brushed character. Thanks to this treatment, the remaining elements of the kitchen furniture, in white tones, gained nonchalance. We also focused on the accents in copper tones when it comes to finishing the hanging lamps hanging above the kitchen island and the table in the dining room. They are also smuggled in the kitchen counter. To obtain the effect of branched veins in shades of beige and copper, we ordered a sintered top. It is an excellent alternative to marble, because it looks equally dignified, although it does not show hygroscopic properties. Without absorbing water, it is a great solution for those who sigh for natural stone, which is, however, extremely difficult to use. It is worth remembering that the kitchen is not a sanctuary, and the materials used to create it should be resistant to constant abrasion, washing and polishing. There is nothing worse than choosing materials that give the illusion of cleanliness only immediately after installation. I am sure that these words will be confirmed by every #HOUSEWIFE!

        An industrial-style kitchen with a dining area is not only a part where food is prepared, but also a space for its later consumption. So what plays the main role in the arrangement of the dining room? The table, of course! As its central point, it should fit perfectly into the style of the kitchen section, but also be a kind of reference to the rest of the day living area. We focused on an (custom-made) oak top with a regular shape, supported by black steel legs. Initially, we were looking for metal, rather delicate chairs (as in the visualizations), but we quickly realized that the massive ones, made of bent wood, were much more in our taste! Not only the visual aspect spoke in their favor, because they are so comfortable that they often become my saturday / sunday #homeoffice, thanks to which, looking up from the computer, I can smile to the sight of roe-deers lazily pecking the grass behind our fence.

#REALIZACJE

… the final effect that we adore … & ? by @agatagrzadzielska

Industrial style kitchen 201

Industrial style kitchen 202

Industrial style kitchen 203

Industrial style kitchen 204

Industrial style kitchen 205

Industrial style kitchen 207

Industrial style kitchen 208

Industrial style kitchen 206

Kuchnia z jadalnią w stylu industrialnym → jesteście na TAK czy NIE?

Podzielcie się ze mną swoimi odczuciami!

♥︎


 Industrial style kitchen with dining → YES or NO?

Share your thoughts with me!

♥︎

Kuchnia z jadalnią w stylu industrialnym 100

  • 12 marca 2022

    Basiu, czy lodówka, którą masz w zabudowie ma wbudowaną kostkarkę? Jesteśmy na etapie wyboru i zastanawiam się czy te dwie opcje da się w ogóle połączyć.